Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

 

 

ROLD SKOV GOLFKLUB

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING –

onsdag den 26. april 2017

 

 

Formand Henrik Brandt (HB) bød velkommen og gik derefter over til

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog René Kjær (RK) som dirigent. RK blev valgt.

 

RK takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og at forslaget kunne vedtages, når ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede aktive medlemmer stemte herfor.

 

RK konstaterede, at der var 5 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

  1. Godkendelse af vedtægtsændringer

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med

 

5 stemmer for forslaget

0 stemmer imod forslaget

 

RK og HB takkede for god ro og orden.

 

Skørping, den 26. april 2017

 

 

___________________________________

René Kjær, dirigent

 

 

 

 

ROLD SKOV GOLFKLUB

 

Ordinær generalforsamling

 Tirsdag den 21. marts 2017

på Comwell Sport Rebild Bakker

 

Referat:

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Formand Flemming Knudsen (FK) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

Herefter foreslog han advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

JRA blev valgt med applaus.

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter. JRA oplyste, at vedtægtsændringer dog var udenfor denne paragraf, hvorefter han oplæste reglerne i forhold til vedtægtsændringer.

JRA oplyste, at der var 153 stemmeberettigede tilstede.

JRA udpegede Erik Thomsen og Gunnar Mylius Pedersen til stemmetællere ved eventuelle afstemninger.

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

FK orienterede om, at beretningen på forhånd var udsendt sammen med indkaldelsen og, at han derfor ikke ville gennemgå den i detaljer, men fremhævede enkelte ting fra den.

Beretningen blev taget til efterretning med applaus. 

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Erik Østergaard (EØ) fremlagde årsregnskabet.

Gunnar Mylius Pedersen spurgte om, hvor beløbet for benyttelse af banen i jubilæumsugen var bogført.

Birte Hvid (BH) oplyste, at det var bogført under greenfee.

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

 

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee

EØ forelagde budget 2017, der blev godkendt med applaus.

 

FK fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentomlægning for alle seniormedlemmer.

Forslaget gik til afstemning med følgende resultat:

 

For forslaget:                             78

Imod forslaget:                          39

Ugyldige:                                    2

Blanke:                                       6

 

Forslaget var hermed vedtaget.

 

 

Punkt 5: Valg af formand

Flemming Knudsen var villig til genvalg

Henrik Brandt var nyopstillet

 

Efter de to kandidaters præsentation gik forsamlingen over til afstemning med følgende resultat:

 

Flemming Knudsen                    64

Henrik Brandt                             83

Ugyldig                                         1

Blanke                                          3 

 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Peter Andersen, som ikke ønskede genvalg

På valg var Bjarne Villadsen, som var villig til genvalg

 

Derudover opstillede:

Inger Kragelund

Allan Laursen

Ole Stendal

 

Inden forsamlingen gik over til afstemning, meddelte Inger Kragelund og Ole Stendal, at de ønskede at trække deres kandidatur.

Dermed var Bjarne Villadsen og Allan Laursen valgt uden afstemning.

 

Punkt 7: Valg af revisor

EY, Aalborg blev genvalgt

 

Punkt 8: Valg til Amatør- og Ordens

John Frølund blev genvalgt

 

Punkt 9: Indkomne forslag

Bestyrelsen havde udarbejdet et forslag til vedtægtsændring gældende for flexmedlemmer.

 

FK fremlagde forslaget, der gik til afstemning uden større debat.

Afstemningen viste følgende resultat:

 

For forslaget:                             127

Imod forslaget:                              5

Blanke:                                        16

 

Forslaget var hermed vedtaget med ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Hvilket ifølge klubbens vedtægter §6 betyder, at bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel og på sædvanlig måde indkalder til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede aktive medlemmer stemmer derfor.

 

Punkt 10: Eventuelt

Gunnar Mylius Pedersen spurgte, hvorfor klubberne i klubben ikke har sine faste reserverede tider i juli måned.

FK foreslog, at den nye bestyrelse tager spørgsmålet op.

 

Vagn Gaarde takkede Flemming Knudsen for hans arbejde i klubben.

 

EØ stillede sit kandidatur som bestyrelsesmedlem til rådighed.

Vagn Gaarde takkede ham for hans engagement i klubben og som kasserer.

 

JRA takkede for god ro og orden og meldte herefter generalforsamlingen for afsluttet.

 

Herefter takkede FK Peter Andersen for hans store indsats i bestyrelsen og i elite- og juniorafdelingen.

 

FK overrakte JRA en vingave og takkede ham for dirigentjobbet.

 

Til slut fik FK og EØ overrakt vingaver som tak for deres store indsats gennem årene.

 

 

Skørping den 21. marts 2017

 

 

___________________________

Jens Rye-Andersen / dirigent