Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Generalforsamlinger

Herunder referat af generalforsamling 2020, for tidligere år finde referater i menuen til venstre.

 


  

ROLD SKOV GOLFKLUB

Ordinær generalforsamling

mandag den 05. marts 2020

 

på Comwell Sport Rebild Bakker

 

 Referat:

 

 

Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

 

Punkt 1: Valg af dirigent

                                                                                                          

HB foreslog advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

 

JRA blev valgt med applaus.

 

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

 

JRA oplyste, at der var 108 stemmeberettigede til stede.

 

JRA udpegede Erik Thomsen og John Thøgersen som stemmetællere ved eventuelle afstemninger.

 

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formandens beretning var allerede blevet udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor HB ikke gennemgik den i detaljer, men fremhævede dele og elementer fra den og viste nogle af de ting, som er sket i Rold Skov Golfklub, siden beretningen blev udsendt. Herunder nye teesteds skilte, garage til golfbiler og nye teesteds markeringer.

 

En deltager spurgte, hvad det indebar, at banen skulle være en 30 points bane. Dette blev besvaret med at banen skal lempes på steder, hvor den er unødvendigt svært, bl.a. ved at klippe noget af den uklippede rough længere ned, så bolden bliver nemmere at finde og spille.

 

En deltager, spurgte til dele af beretningen, herunder omsætning i hul 19, omsætning i Proshop, og det forventerede overskud i 2020. LK svarede på dette i efterfølgende punkt, om det reviderede regnskab.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

LK fremlagde regnskabet for 2019, sammenholdt med budget for 2019. De enkelte poster blev gennemgået og forklaret af LK.

 

LK viste dækningsbidrag på salg både i Proshop og Cafe hul 19.

 

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

 

 

En deltager spurgte hvor golfring er bogført. LK svarede, at det ligger under greenfee

 

En deltager spurgte, til mængden af gødning der er brugt. HB og LK svarede, at posten omkring gødning både indeholder gødning og græsfrø, hvorfor posten er større end tidligere år.

 

En deltager spurgte til køb/leasing. LK svarede, at bestyrelsen, som det er i dag ikke må indgå leasing aftaler, men at de derfor har lavet forslaget til vedtægtsændringen, som der skal stemmes om senere.

 

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee

 

LK forelagde budget 2020 - Dette blev vedtaget.

 

Det blev lagt frem, at bestyrelsen ønsker uændret kontingent 2020 – Dette blev vedtaget.

 

Det blev fra bestyrelsen fremlagt, at man gerne ville lave en fast greenfee pris 400kr, men køre dagsaktuelle greenfee priser svarende til sæson samt udbud og efterspørgsel via det nye bookingsystem i golfbox, Yield management.

LK gennemgik investeringsplanerne for 2020.

 

En deltager spurgte til ændringen i omkostninger til hul 19. LK fortalte at budgettet var en sikkerhedsbuffer, mod uforudsete udgifter i hul 19.

 

En deltager spurgte til de øgede lønningsomkostninger. LK fortalte om klubbens strategi ifht ikke at spare sig ud af krisen, men i stedet have god bemanding og dermed en god oplevelse for klubbens medlemmer og gæster

 

Punkt 5: Valg af formand

Henrik Brandt blev genvalgt uden modkandidater under store klap salver.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lisa Kjær og Thomas Riise Pedersen var på valg. Lisa blev genvalgt uden modkandidater, Thomas genopstiller ikke, og i hans sted blev Odin Sletten valgt uden modkandidat.

 

Punkt 7: Valg af revisor

EY, Aalborg blev genvalgt

 

Punkt 8: Indkomne forslag

 

Forslag til ændring af vedtægternes § 8 (se bilag)

82 stemte ja 26 stemte imod

 

Vedtægtsændringen blev vedtaget af forsamlingen med ¾ flertal.

 

Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling grundet for få deltagere til den ordinære til at kunne vedtage ændringerne…

 

Punkt 9: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

Bestyrelsen indstiller Gunnar Mylius & Henrik Brandt. Begge blev genvalgt.

 

Punkt 10: Eventuelt

 

Der blev spurgt til Coronavirus om der skal laves retningslinjer for dette. Bestyrelsen svarede at der endnu ikke er besluttet tiltag om dette.

 

Der blev spurgt til bagskabs situationen, med bekymring om størrelsen på skabene. HB fortalte om planerne for udvidelse af skabs kapaciteten. 

 

Der blev opfordret til en kampagne og skiltning omkring at huske at rette nedslagsmærker.

 

Der blev spurgt til buggy situationen ifht renovering af disse. Der blev svaret, at der er bestilt nye sæder og ruder til alle buggies.

 

LK fortalte om mulighederne for momsrefusion. Det kræver at RSG skal ansøge om at blive en velgørende forening. Dernæst skal 100 medlemmer give en gave på minimum 200 kr. Efterfølgende kan man søge om kompensation fra staten, og potentielt kan vi få 100.000-200.000kr retur i moms. Man kan her i foråret komme ind i sekretariatet og indbetale de 200kr for at skaffe golfklubben midler til videre udvikling.

 

Der blev spurgt til vognforbud, og Jan Lange fortalte at banen er udsædvanligt hårdt ramt grundet den megen regn, hvorfor det har været nødvendigt at indføre vognforbud.

 

Der blev spurgt til oprensning af grøfter, hvortil Jan Lange fortalte, at grøfterne bliver renset op, så snart det er muligt at køre de tunge maskiner ned til vandløbende uden at lave dybe spor i banen.

 

Herefter takkede HB medlemmerne for fremmødet – og overrakte JRA en vingave som tak for dirigentjobbet.

 

JRA sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

 

Skørping den 5. marts 2020

 

___________________________

 

Jens Rye-Andersen / dirigent