Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Generalforsamlinger

 

ROLD SKOV GOLFKLUB

Ordinær generalforsamling

mandag den 26. maj 2021

 

på Comwell Rebild Bakker

 

Referat:

 

 

Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

 

Punkt 1: Valg af dirigent

                                                                                                    

Bestyrelsen foreslog advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

 

JRA blev valgt med applaus.

 

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

 

JRA oplyste, at der var 178 stemmeberettigede til stede.

 

JRA udpegede Hans Dahl og Gunnar Mylius Pedersen som stemmetællere ved eventuelle afstemninger.

 

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formandens beretning var allerede blevet udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor HB ikke gennemgik den i detaljer, men fremhævede dele og elementer fra den og viste nogle af de ting, som er sket i Rold Skov Golfklub, siden beretningen blev udsendt.

 

En deltager spurgte, hvordan vil I sikre at RSG bliver en attraktiv arbejdsplads. HB svarede at bestyrelsen vil arbejde for at alle medarbejdere er glade for at komme på arbejde. Der vil eventuelt blive søgt ekstern hjælp til dette emne.

 

En del spørgsmål/holdninger vedr. den udsendte baneudviklingsplan - nok mest holdninger, men et medlem tilbød at deltage i et baneudviklingsmøde for at vise besparelser.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Lisa Kjær (LK) fremlagde regnskabet for 2020, sammenholdt med budget 2020. De enkelte poster blev gennemgået og forklaret af LK.

 

LK viste dækningsbidrag på salg både i Proshop og Cafe hul 19.

 

Der blev spurgt om der var indgået leasingaftaler, som bestyrelsen sidste år fik mulighed for. LK oplyste at der var ikke indgået nye leasingaftaler i 2020.

 

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

 

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee

 

L) forelagde budget 2021 - som blev vedtaget.

 

Der blev inden vedtagelsen stillet spørgsmål,

 

Hvorfor budgetterer I med fald i greenfee?

Svar: 2020 var der ekstra mange gæster grundet Covid-19

 

Tallene i budgettet er ikke de samme som blev sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Svar: Tallene er ændret så de fremstår på samme måde som i regnskabet

 

Hvorfor er der den store forøgelse af lønomkostninger

Svar: 2020 fik RSG lønkompensation, så stigningen er ikke stor i forhold til budget 2019, men i forhold til realiseret 2020.

 

Er kontingentstigningen grundet baneudviklingen

Svar: Kontingentstigninger er blandt andet med til at vedligeholde den flotte bane vi har

 

Er der differencer på budgettet fra januar frem til d.d. vedr. greenfee

Svar: Tal fra 30/4 viser vi følger budgettet, men sæsonen er først rigtig i gang nu.

 

Hvordan gik det med den momskompensation som RSG ville søge om

Svar: RSG får først svar til november om størrelsen af momskompensation.

 

Så var der en del meninger/holdninger ift kontingentstigning – hvor RSG lå i forhold til de omkringliggende klubber.

Svar: RSG kigger ikke på hvilken ende af skalaen vi ligger, men på vores egen klub.

 

Et medlem gjorde opmærksom på, at kontingent ikke er kr. 6.000 efter stigning men kr. 6.200 grundet man ikke kan blive fritaget for at betale for frie rangebolde.

 

Bestyrelsen foreslog kontingentstigning på kr. 200, resultat af afstemning:

 

For 99

Imod 66

5 ugyldige stemmer

 

Forslag om kontingentstigning vedtaget

 

Det blev fra bestyrelsen fremlagt, at man gerne ville lave en fast greenfee pris 450 kr, Forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 5: Valg af formand

 

 

Michael Straszek motiverede sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand

 

Henrik Brandt motiverede sit kandidatur til genvalg til posten som bestyrelsesformand.

 

2 bestyrelsesmedlemmer motiverede på vegne af bestyrelsen genvalg af Henrik Brandt

 

Herefter var der spørgsmål og kommentarer fra salen

 

Ved afstemning fremkom følgende resultat:

 

Henrik fik 95 stemmer

Michael fik 64 stemmer

Blanke/ugyldige 18 stemmer

 

Henrik Brandt blev genvalgt som bestyrelsesformand.

 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Allan Laursen og Jan Madsen Maarup var på valg. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

 

Punkt 7: Valg af revisor

EY, Aalborg blev genvalgt

 

Punkt 8: Indkomne forslag

 

 

Efter kommentarer fra salen om forslagets formulering, besluttede bestyrelsen af trække forslaget, der derfor ikke blev vedtaget.

 

Punkt 9: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

John Frølund er på valg – John blev genlagt uden modkandidat.

 

Punkt 10: Eventuelt

 

Et enkelt spørgsmål vedr. sammenlægning af 1- og 2 bolde i weekenden.

Svar: Klubben forbeholder sig retten til at gøre det.

 

Der var et par reaktionen fra nogle medlemmer som syntes det var usmageligt at latterliggøre en kandidats redegørelse for at vælge ham til formand.

 

JRA sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

 

Skørping den 26. maj 2021

 

___________________________

 

Jens Rye-Andersen / dirigent