Vedtægter

§ 1  Navn og hjemsted

Klubbens navn er Rold Skov Golfklub og dens hjemsted er i Rebild Kommune.

 

§ 2  Formål

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendska­bet til golfsporten. Klubben skal forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

 

§ 3  Medlemskreds

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlem.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en venteliste.

Som udgangspunkt er Rold Skov Golfklub åben for alle, men af kapacitetshensyn føres to ventelister efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Rebild Kommune, føres på særskilt prioriteret venteliste.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

LÆS MERE...

1.  Aktive juniorer

(Til og med det kalenderår, man fylder 18 år)

2.  Aktive ynglinge/ungseniorer

(Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)

3.  Aktive voksne/seniorer

(Fra og med det kalenderår, man fylder 26 år)

4.  Flexmedlemmer

5.  Langdistancemedlemmer

6.  Prøvemedlemmer

7.  Passive medlemmer

Kun grupperne 1, 2, 3 og 4 modtager DGU`s medlemskort. Gruppe 4 mærket med et F.

For gruppe 4 / Flexmedlemmer gælder:

  • Flexmedlemmer er ikke omfattet af klubbens rabatordninger.
  • Ved spil på 18 hullers-banen betales fuld greenfee
  • Flexmedlemmer er ikke omfattet af klubbens rabatordninger.
  • Bestyrelsen bemyndiges til at administrere antallet af Flexmedlemmer i overensstemmelse med konkurrenceforholdene og med en årlig tilbagemelding til Generalforsamlingen i den trykte årsberetning

Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske enten direkte ved ønske herom, i hvilket tilfælde medlemmet ved eventuelt ønske om tilbagevenden til aktiv status ligestilles med nye medlemmer, dvs. indplaceres bagerst på venteliste og betaler fornyet indskud, eller under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister, i hvilket tilfælde medlemmet ved eventuelt senere ønske herom kan vende direkte tilbage til aktiv status, dvs. uden at skulle optages på venteliste eller betale fornyet indskud.

Medlemmer med indskudsbevis kan til enhver tid ændre status til passiv og igen blive aktiv uden at skulle betale fornyet indskud og uden at skulle indplaceres bagerst på eventuel venteliste.

Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

 

§ 4  Kontingent m.m.
Der betales et årligt kontingent, der fastsættes for 1 år af gangen af den ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales halvårsvis forud med sidste rettidige betalingsdag den 1. januar og den 1. juli, idet opkrævning skal være udsendt senest den 15. i måneden forud.

Kontingent for long distance-medlemmer sker én gang årligt og senest den 1. februar.

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Ved manglende rettidig betaling tillægges et påkravsgebyr – minimum kr. 100.

Indskud og green fee fastsættes tillige for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 

§ 5  Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar eller en 1. juli.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for klubben.

Beslutningen kan inden for en frist af 14 dage efter, at underretningen om eksklusion er afsendt, appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede træffer endelig afgørelse.

Medlemmer, der er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan dog uden videre ekskluderes af bestyrelsen.

Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelsen for den kontingentperiode, i hvilken udelukkelsen finder sted.

En eventuel genoptagelse af medlemskabet kræver ud over godkendelse af den ekskluderende myndighed, at såvel kontingentrestancer som kontingentet for hele den mellemliggende periode er betalt.

 

§ 6  Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Rebild Kommune hvert år i marts eller april måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige og som ikke er i kontingentrestance, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af vedtægtsændringer, herunder klubbens ophør, kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne, herunder klubbens ophør, kræves dog, at ¾ af de aktive stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er der mindre end ¾ af de aktive stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget i øvrigt vedtages af ¾ af de mødte stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel og på sædvanlig måde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede aktive medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemme- tal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 7 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.  Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og

fastlæggelse af medlemskontingenter,

indskud og greenfee

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Valg til amatør- & ordensudvalg

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsam­lingen.

 

§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år. Derudover afgår årligt skiftevis 2 medlemmer af bestyrelsen efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsam­ling.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse efter forudgående godkendelse af en generalforsamling. Herfra undtaget indgåelse af leasingaftaler om materiel til banens pleje.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 

§ 9 Udvalg
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg og et handicapudvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

 

§ 10 Regnskabsår
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 11 Dansk Golf Union – spil på banen
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

 

§ 12 Eventuel opløsning afklubben
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsam­lingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberetti­gede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlem­mer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Rebild Kommune til idrætslige aktiviteter – primært golfsporten.

Således vedtaget den 25. november 2020