Medlemsmøder

Kære medlemmer

Vi håber i vil deltage i det årlige medlemsmøde for Rold Skov Golfklub, som i år vil blive afholdt i Stubhuset Støvring. Dato: d. 15. februar 2024.

Rold Skov Golfklubs bestyrelse vil på mødet fremlægge tanker, planer og ideer for den kommende sæson, og I medlemmer vil få mulighed for at få svar på jeres spørgsmål til bestyrelsen.

Mødet starter kl. 19.00 og i pausen på mødet vil Rold Skov Golfklub være vært ved kaffe.

Vi glæder os til at tage imod jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære medlemmer

Vi håber i vil deltage i det årlige medlemsmøde for Rold Skov Golfklub, som i år vil blive afholdt i Stubhuset Støvring.

Rold Skov Golfklubs bestyrelse vil på mødet fremlægge tanker, planer og ideer for den kommende sæson, og i medlemmer vil få mulighed for at få svar på jeres spørgsmål til bestyrelsen.

Mødet starter kl. 19.00 og i pausen på mødet vil Rold Skov Golfklub være vært ved kaffe

Vi glæder os til at tage imod jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemsmøde 2021 er sat i kalenderen til onsdag d. 10/2 2021 på Comwell Rebild Bakker.

Medlemsmødet bliver udsat, hvis Coronarestriktioner gør, at arrangementet ikke kan gennemføres på den måde vi ønsker det.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Medlemsmøde 2021 er sat i kalenderen til onsdag d. 10/2 2021 på Comwell Rebild Bakker. 

Medlemsmødet bliver udsat, hvis Coronarestriktioner gør, at arrangementet ikke kan gennemføres på den måde vi ønsker det.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Referat 2019

Medlemsmøde Rold Skov Golfklub
Dato: den 22.01.2019 – kl 19.00 – på Rebildhus

 • Velkomst og kort orientering

Formand Henrik Brandt (HB) bød alle 147 fremmødte velkomne til 2019 medlemsmøde.

HB beklagede, at referaterne fra Bestyrelsesmøderne ikke ligger på hjemmesiden endnu. Det gør de ikke fordi Persondataforordningen stiller store krav til udformningen. Dette råder vi snarest muligt bod på.

Vi er blevet spurgt om vi prioritere sortering af affald i Golfklubben. Ja det gør vi. Vi vil snarest muligt lave en affaldsspandsordning hvor vi frasorterer flasker og dåser fra andet affald. Vi kan dog fortælle, at Rebild kommune henter vores affald i en samlet portion.

Vi har fået tilpasset vores logo så teksten fremgår af selve logoet. Har man som medlem eller klub i klubben brug for den nye billedfil – kan den hentes i administrationen.

HB kunne informere om, at bestyrelsesmedlem Bjarne Villadsen ikke ønsker at genopstille til bestyrelsesarbejdet. Bjarne er på den baggrund trådt tilbage ultimo 2018. Bestyrelsen har i hans sted jf vedtægternes §8 suppleret sig med Jan Madsen Maarup. Jan tiltræder nu og er naturligvis på valg ved den kommende generalforsamling.

 • Banen – greenkeeperteamet

HB bød velkommen til Jan Lange som er ny Greenkeeperchef i Rold Skov Golfklub. Sammen med Jan er Nina Moore tiltrådt som Greenkeeperelev.

Greenkeeperteamet udgør således Nina, Kim og Jan. Dertil kommer sæsonarbejderne.

Jan deltog på mødet og hilste på de fremmødte. Jan fortalte kort om den proces der er opstartet i Greenkeepergården.

 • Personale og organisation

Som udmeldt sker der i den kommende tid en del personalemæssige ændringer i golfklubben.

Personalesammensætning pr 1. april 2019

 Dertil kommer naturligvis Greenkeeperteamet som gennemgået i tidligere punkt.

Hovedpointen ved organisationsændringen er effektivisering, bedre service og fællesskabsfølelse = vores klub.

Det er Rold Skov Golfklub der fremadrettet driver proshoppen. Bestyrelsen har undersøgt omkringliggende klubber og deres erfaringer ved denne type. Vi forventer, at vores shop vil have samme udvalg som den har haft de tidligere år.

 • Økonomi – 2018 og budget 2019 – Investeringsplaner

Lisa Kjær (LKJ) gennemgik regnskab 2018 – det foreløbige resultat.

I Budget 2019 går bestyrelsen efter et 0-resultat. Vi vil gerne bruge penge på banens udvikling og vedligehold. Herunder gødning og topdress af fairway.

Der blev spurgt ind til hvad posten øvrige udgifter. LKJ forklarede hvad der ligger ind under denne post.

LKJ gennemgik Bestyrelsens investeringsplaner:

 

Donationer fra De Hanegale / Roldskov Golfklubs Venner gør at vi kan investere i nye havemøbler så hele terrassen bliver møbleret.

Investeringsplan lavet for flere år siden – følges fortsat. Det er et stort ønske, at vi kan få et maskinhus/kold maskinhal – så vores maskiner får en længere holdbarhed.

I forhold til overdækning af ny range. Der er nedsat en lille gruppe af frivillige, der sammen med Greenkeeperchef og Manager udvikler på dette projekt.

Der blev spurgt hvor tænker Bestyrelsen tænker, at maskinhuset skal være. LKJ og HB svarede, at det er planen at det skal være hvor den nuværende vaskeplads er.

Der blev spurgt om hvornår det prioriteres at udvide par 3 banen. LKJ svarede at det er en prioritering. HB håber, at vi kan tage 1. spadestik ultimo 2019. Vi ønsker at få lavet banen sådan, at den kan blive ratet og på den måde give os en merværdi.

Der blev delt en bekymring for at hullerne på par 3 banen bliver farlige at gå på – fordi de kommer til at ligge for tæt. LKJ/HB – der skal naturligvis skal tages sikkerhedshensyn. Og netop derfor der skal der banearkitekt indover.

 • Indspilsområde og drivingrange

HB gennemgik overblik over ny range og indspil ligger på hjemmesiden – Tryk her for LINK.

Det er planen at den ønskede overdækning skal laves i naturmaterialer. Det skal sikres at alle tilladelser hentes ved myndighederne. Vi er i god dialog med naboerne.

HB gennemgik de foreløbige grundtanker om Par 3 banen. Bestyrelsen sætter sikkerhed i højsædet.

HB beklagede, at såning af range blev udskudt til efteråret – hvor lav vækst gjorde at græsset ikke nåede at gro. Vi satser pt på planlagt indvielse i uge 21. Det er dog en betingelse, at vi får vækst.

De sidste fliser ved den gamle range er ved at blive fjernet herunder også det gamle skur.

Der blev spurgt om den gamle puttergreen skal fjernes eller om der bliver 2. HB forklarede årsagen til at der laves endnu en puttergreen er at den nuværende ikke muliggør 1 m put.

Der blev spurgt om den nye range bliver flisebelagt og med måtter? HB svarede at der bliver lagt fliser og måtter. Ud over muligheden at slå fra måtter er det en ønske, at vi fremadrettet både får mulighed for både udslag fra måtter og græs.

 • Turneringer – matchkalender 2019

Bestyrelsen vil meget gerne italesætte, at vi i 2019 ønsker matcher med mange deltagere. Vi er ærgerlige over at vi ofte ender med 40-60 spillere. Vi ønsker at blive flere til matcherne i 2019

Vi opfordrer til at alle deltager i klubmesterskaberne 2019. Som jo i øvrigt er gratis at deltage i.

HB har lavet matchkalender 2019 – denne udvides til aktivitetskalender – så den løbende bliver udvidet. Matchkalenderen lå så alle deltagere kunne tage den med hjem. Den bliver ligeledes tilgængelig i klubhuset. Ligesom ny webmaster Jens Østergaard sikrer at den kommer på hjemmesiden at den bliver opdateret.

Der blev spurgt om vi allerede nu har ansat en ny træner. Ny manager kunne fortælle, at der den 15. januar er udsendt stillingsopslag. Ansøgningsfrist den 1. februar 2019. Protræner forventes ansat pr 1. april 2019.

HB fortalte endvidere, at Bestyrelsen ønsker sig en 12 md´s forretning. Vi ønsker os at lave aktiviteter i vores lokaler. Helårligt. HB opfordrede forsamlingen til ikke at holde sig tilbage med ønsker for tiltag og arrangementer.

 • Vedtægtsændringer

Bestyrelsen vil på kommende generalforsamling foreslå optimering af klubbens vedtægter. Her overvejelserne listet:

 • § 4 bestyrelsen foreslår kontingent opkrævet 1.1 og 1.7 i stedet for i dag hvor det er 1.2 og 1.8
 • § 5 udmeldelse med 1 måneds varsel i stedet for i dag med 4 ugers varsel.
  • § 7 forslag til generalforsamlingen skal være fremme inden 1. marts og ikke som i dag 1. februar.

De 3 overvejelser blev vendt i den samlede forsamling.

 • Golfring Nordjylland

I 2019 har Rold Skov Golfklub formandskabet i Golfringsamarbejdet. Det betyder, at vi skal afholde Golfringmatchen som afholdes den 2. juni 2018. Der er i denne match plads til 25 deltagere fra hver klub.

Vi undersøger fortsat muligheden for at udvide Golfring Nordjylland øge antallet af deltagende klubber med 1 enkelt eller 2 klubber. Det kræver en helt enig golfring om vi skal være flere.

Vi har modtaget kr 109.000 fra Golfringen i 2018 og vi har solgt 245 golfring medlemskaber. Vi er den klub der bliver solgt 2. flest medlemskaber.

Det blev spurgt om tallene svarer til 2017. Tallene ligger en anelse under 2017 (som fremgår af skemaet)

Der var en undren over, at vores tal ikke har været højere. Vores bane har været i rigtig god stand.

HB svarede, at Bestyrelsen naturligvis også undrer sig. Vi mener godt at vi kan gøre det bedre. Der nogle der mener at vores bane er svær – der er mange skjulte huller. Det forlyder ligeledes at roughen er for svær og golferne mister for mange bolde.

Bestyrelsen vil gøre tiltag til at sikre bedre overblik over den bane som golferne skal spille. Bestyrelsen vil i den kommende tid analysere tallene.

Greenkeeperchef har fokus på roughen og hvordan den voldsomme vækst kan styres.

Det blev italesat, at vi måske godt kunne have gjort mere for at promovere vores bane. HB svarede, at ja det er han helt enig i. Det har vi fokus på i 2019.

 • Medlemskaber

HB fremlagde statistik på medlemstal. Rekruttering er et fokusområde som prioriterer sig selv. Henrik bemærkede, at der i 2018 er sket en væsentlig oprydning i medlemskaber som ikke har haft konsekvens for økonomien på kontingent. Men det ændrer ikke på, at Bestyrelsen vil have vendt statistikken.

 

Rekrutteringsudvalget – foreslår nye medlemskaber:

 • Senior/studenterordning alder med-30 år.
 • Ung senior studenterordning – alder 19-24.
 • Vi ønsker at være mere synlige på hvad vi her kan tilbyde.
 • Sandkassehold alder 5-9 år – nyt kontingent/medlemskab.

Medlemskaber og prissætning er en generalforsamlingsbeslutning.

Det blev foreslået at man laver det gratis for børn under 8 år – at spille golf.

Det blev foreslået, at man kan lave en klippekortsordning samt opfordret til at lave bedsteforældretiltag.

Også i 2019 vil der være tiltag til at starte nye golfere. Vi har brug for jeres hjælp og opbakning.
Tag en ven med og spil åbent hus – Datoer fra slides.

Casper blev fra salen rost for den måde han tager imod de små børn / juniorerne.

Vi har for 2 år siden haft samarbejde med ældresagen. Tænker, at her er potentiale. Henning Lange deltager gerne med at føre dette ud i livet. HB roste det, at nogle gerne vil melde sig. Vi skal hjælpes af med at på dette arbejde op at stå igen. Masser af koncepter som vi kan udnytte og gøre brug af.

Det blev rost, at vi i klubben gør alt hvad vi kan for at få nye medlemmer.  Men det er også vigtigt at fastholde. Har man gjort sig nogle overvejelser om man kan lave en eller anden form for kontingent – ala hverdagsmedlemmer – i fastholdelsessammenhæng?

HB svarede, at det absolut er et punkt vi kigger på. DGU har strammet op på flexmedlemsreglerne – det foreslåede medlemskab vi have denne status. Det betyder, at man med et sådant medlemskab ikke kan opnå national spilleret.

Bestyrelsen er pt ved at undersøge om vi kan komme med på forårsmessen i Aalborghallen – det i samarbejde med Golfringklubberne. HB svarede ligeledes, at klubben ved lokale markedsdage/byfester olign. er meget åbne for at være mere synlige her.

Det blev foreslået, at vi kontakter de lokale ejendomsmæglere – så de også kan fortælle tilflyttere, at der ligger en dejlig golfbane meget tæt på.

Det blev foreslået at Bestyrelsen tager kontakt til kommunen. Kommunen laver en velkomst pakke til tilflyttere – det kunne være fint hvis vi måtte lægge noget i den om RSG.

Det blev foreslået at annoncere i Østhimmerlands Folkeblad. Her er det bl.a. spottet, at Ørnehøj annoncerer meget.

 • ·Eventuelt – herunder spørgsmål og diskussion

Dan Brock Faber fik taleleret for forsamlingen. Dan slog et slag for, at man som medlem kan levere frivilligt arbejde til Made In Denmark.

På hul 14 i MID er der brug for 22 hjælpere daglig til hul 14. Inger Kragelund passer det ene hold og Dan Brock Faber det andet hold.

Man tilmelder sig på: Direkte LINK til tilmelding som frivillig og kontakter bagefter Dan på mail: dan.brock.faber@gmail.com

HB – Opfordrede alle til at deltage som hjælper i MID. Det er en kæmpe oplevelse og derfor gode grunde til at deltage.


Spørgsmål og diskussion:
Det blev foreslået, at der bliver lavet en liste i klubhuset – frivilligopgaver – hvor man som medlem kan skrive sig på. Nogle vil måske gerne være med til flere ting.

Det blev spurgt om baneudvalget har overvejet at lade træet på hjørnet stå uklippet – når hegnet på hul 13 skal beskæres? Det så man kan se grænsen for out.
Ideen bliver givet videre til baneudvalget.

Der blev spurgt hvorfor der ikke skulle sættes en klokke op.
HB forklarede, at bestyrelsen har besluttet ikke at sætte klokke op. Når hegnet bliver beskåret, bliver green synlig. HB beskrev hvordan vildthegnet skal sættes. Og at man vil sætte et flag på green med lang stang.

Det blev oplyst at der var et vildthegn som skal nedtages ned ved vandværket – som vi kan få for at nedtage. HB kunne fortælle at investeringen – vil ligge omkring kr 5.000 for et nyt hegn. På den baggrund er det besluttet at det er bedre at få et helt nyt hegn.

Der blev spurgt om man har i sinde at lave nogle tiltag i forbindelse med MID i maj. HB kunne svare ja til det – vi er i fuldt sving med at lave hotelaftaler og gode tilbud.

Der kom spørgsmål om gule pæle. HB kunne fortælle, at der fremadrettet kun vil være røde pæle ved strafområder.

Det blev oplyst at der her i foråret er planlagt 3 regelaftner

tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00:      TRYK FOR LINKtil tilmelding

mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00:      TRYK FOR LINKtil tilmelding

onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00:       TRYK FOR LINKtil tilmelding

 

Der blev stillet spørgsmål til dropzoner. Svaret var at alle dropsoner forsvinder.

En bemærkede, at han ikke synes, at klubben skal bruge penge og kræfter på at lave flere aftaler med klubber der ligger så langt væk som Varde.

HB afsluttede med tak for fremmøde, gode input og diskussioner.