Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Reefrat 2014

 

ROLD SKOV GOLFKLUB

 

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. marts 2014

på Comwell Sport Rebild Bakker

 

 

Referat:

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Formand Lars Hvilsted Rasmussen (LHR) bød forsamlingen velkommen og foreslog advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

JRA blev valgt med applaus.

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

LHR indledte med at mindes klubbens - siden sidste generalforsamling - afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

LHR aflagde bestyrelsens beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Han afsluttede beretningen med at takke for 6 gode og spændende år som formand – og fortalte at hans beslutning om at stoppe som formand skyldtes hans travle hverdag erhvervsmæssigt og han mente, at der efter 6 år skulle tilføres klubben ”nyt blod”.

 

Jesper Ovesen (JO) spurgte om det var til hensigt at gøre noget ved de våde områder på hul 13, 14 og 15.

Thomas Riise (TR) svarede, at der i klubbens 5-årige udviklingsplan påregnes at udføre dræn de aktuelle steder.

 

JO sagde, at greenkeeperne havde udtrykt, at greenklipperen trængte til at blive udskiftet.

TH svarede, at greenkeeperne ikke havde udtrykt noget sådan over for baneudvalget. Greenkeeperne er med i udarbejdelsen af klubbens maskininvesteringsplaner – og at han derfor ikke forstod, hvor udtalelsen kom fra.

 

JO forstod ikke, at seniorkontingentet kunne være cirka status quo, når medlemstallet var øget.

LHR svarede hertil, at man ikke bare kunne aflæse det på denne måde, da der er forskellige satser og forskellige kombinationer. Det der bla. påvirker økonomien, er fleksmedlemskaberne, som er langt billigere end et normalt seniormedlemskab.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Klubbens statsautoriserede revisor KPMG v/ Peter Fonseca Larsen (PFL) fremlagde årsregnskabet.

JO havde ønsket det reviderede regnskab tilsendt.

LHR svarede, at der siden klubbens start har været præcedens for, at det ligger til gennemsyn i klubben.

Dette skyldes flere årsager, blandt andet af konkurrencehensyn i den skarpe konkurrence der i dag er mellem klubberne i området og landsdelen.

 

Vedrørende maskinparken sagde LHR, at bestyrelsen ønsker økonomisk at køre sikkert – det har været bestyrelsen vurdering, at dette også er medlemmernes ønske.

Dan Skjoldborg (DS) oplyste, at der bliver benyttet en 5-årig maskininvesteringsplan med et budget til årligt indkøb på kr. 400.000.

 

JO ytrede, at man ikke kunne se om der blev skiftet regnskabspraksis fra år til år.

 

DS svarede, at han undrede sig over JO`s pludselige store interesse for regnskabspraksis m.v., da han lige havde oplyst, at han havde været medlem siden 1990 – og så aldrig havde været betænkelig ved den manglende eksterne revision som første gang blev udført med regnskabsåret 2001.

 

DS sagde, at regnskabspraksis var uændret, at golfbanen ikke afskrives, ombygninger på bygninger afskrives over 10 år og driftsmateriel fra 3 – 10 år.

 

Herefter fik PFL ordet. Han bekræftede hvad DS havde sagt og gentog det.

 

JO mente, at det var et stort beløb der ved årsskiftet stod på kontoen – og at det kunne medføre et rentetab.

Hertil svarede Erik Thomsen (ET), at dette eventuelle tab til fulde opvejes med nedsat rabat ved indkøb, hvor der blev kontant afregnet.

 

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

 

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og green fee

DS forelagde budget for 2014.

Han sagde blandt andet under gennemgangen, at det var et behersket optimistisk budget – med øje for de udviklinger der for tiden er inden for golfverdenen.

DS oplyste at greenfee-indtægten var over landsgennemsnittet. I 2013 faldt DGU-antal spillede runder med ca. 5%.

Personaleudgifterne er sat til samme niveau som i 2013.

RSG har 5,8 medarbejdere gennemsnitligt mod et DGU-landsgennemsnit på 8,3.

Der er vedtaget en maskininvesteringsplan på kr. 400.000/år i 5 år.

Der er budgetteret med et resultat på 183.000 kr.

 

Der var applaus til DS for budgettet.

 

Punkt 5: Valg af formand

LHR havde meddelt, at han ikke genopstillede og sagde, at bestyrelsen foreslog Flemming Knudsen som ny formand.

LHR sagde endvidere, at bestyrelsen her i aften havde fået kendskab til, at Henrik Brandt opstillede som kandidat til formandsposten.

De to kandidater præsenterede sig, hvorefter forsamlingen gik over til afstemning.

JRA kunne meddele, at der var 142 stemmeberettigede tilstede.

Optællingen efter afstemningen viste:

Flemming Knudsen:                  88 stemmer

Henrik Brandt:                           52 stemmer

2 stemmesedler var ikke indleveret.

 

Flemming Knudsen var hermed valgt som klubbens nye formand.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

JRA oplyste, at Peter Andersen, der er indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med vakance i bestyrelsen, ifølge vedtægterne skulle godkendes af forsamlingen.

Peter Andersen blev godkendt med applaus.

 

Thomas Riise (TR) var på valg – var villig til genvalg.

Dan Skjoldborg (DS) var på valg – ønskede ikke at genopstille

Bestyrelsen foreslog Erik Østergaard

Michael Bitsch havde i ugen op til generalforsamlingen meddelt bestyrelsen, at han ønskede at opstille til bestyrelsen.

JO foreslog Henrik Brandt (HB), der accepterede at opstille, men som inden afstemningen igen trak sit kandidatur.

 

Forsamlingen gik over til afstemning, der endte med følgende resultat:

Thomas Riise:                              103 stemmer

Erik Østergaard:                            92 stemmer

Michael Bitsch:                              50 stemmer

 

Thomas Riise og Erik Østergaard var hermed valgt til klubbens bestyrelse.

 

Punkt 7: Valg af revisor

KPMG v/ Peter Fonseca Larsen (CVR nr. 30 70 02 28) var villig til genvalg – og blev genvalgt med applaus.

 

Punkt 8: Valg af Amatør- og Ordensudvalget

John Sloth var på valg og villig til genvalg.

John Sloth blev genvalgt med applaus.

 

Punkt 9: Indkomne forslag

Der var indkommet forslag fra 4 medlemmer.

Forslagene fra de 3 første forslagsstillere vedrørte forslag til vedtægtsændringer.

 

JRA gennemgik forslagene og anbefalede, at de forslag, der omhandlede vedtægternes § 6 blev slået sammen, da der var lighedspunkter og sammenfald i forslagene.

 

Der blev stemt om, man var for forslagene eller imod forslagene.

 

Afstemningen viste, at der var:

For forslagene:                           43 stemmer

Imod forslagene:                        82 stemmer

Blanke:                                         5 stemmer

 

Dermed faldt forslagene.

 

I klubbens vedtægter §6 står der blandt andet:

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af vedtægtsændringer, herunder klubbens ophør, kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

 

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne, herunder klubbens ophør, kræves dog, at ¾ af de aktive stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er der mindre end ¾ af de aktive stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget i øvrigt vedtages af ¾ af de mødte stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel og på sædvanlig måde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede aktive medlemmer stemmer derfor.

 

Der blev herefter stemt om Bilag 1 – forslag 4 (ændring af § 7).

 

Afstemningen blev:

For forslaget:                               76 stemmer

Imod forsalget:                            39 stemmer

Blanke:                                        12 stemmer

Ugyldige:                                       2 stemmer

 

Dermed faldt forslaget.

 

Der blev efterfølgende stemt om Bilag 2 – forslag 2 (ændring af § 8)

Kjell Kongsvang (KK) redegjorde for sit forslag.

Karina Thomsen foreslog ændring af forslaget til, at den suppleant, der blev valgt med flest stemmer, var 1. suppleant.

KK kunne tilslutte sig ændringen.

Erik Thomsen (ET) mente, at den nuværende vedtægt alle årene havde fungeret fint og ønskede at denne skulle fortsætte.

Tom Holmberg sagde, at man i den kommende weekend under DGU`s repræsentantskabsmøde skulle stemme om det netop modsatte – nemlig om at afskaffe suppleanter. Han kunne ikke anbefale KK`s forslag.

 

Afstemningen blev:

For forslaget:                               46 stemmer

Imod forslaget:                            52 stemmer

Blanke:                                          9 stemmer

Ugyldige:                                     15 stemmer

 

Dermed faldt forslaget.

 

Bilag 3 – ændringsforslag 2 bortfaldt i henhold til indstillerens skriftlige ønske.

 

Bilag 4 (ikke ændringsforslag til vedtægter)

 

Afstemningen blev:

For forslaget:                               57

Imod forslaget:                            54

Blanke:                                          4

Ugyldige:                                       2

 

Da forslaget ikke indeholdt nogen vedtægtsændring, blev det afgjort ved simpelt flertal.

Dermed blev forslaget vedtaget.

 

Punkt 10: Eventuelt

Eliten takkede Anders Krogh Nielsen og Verner Høgh for deres store indsats som kaptajner for de to herrehold og overrakte dem gaver.

 

TR fortalte, at der ville være åbne greens til den kommende weekend.

 

LHR overrakte vingaver til dirigent og revisor.

 

Bestyrelsen og BH rettede en stor tak for et enestående samarbejde med Lars Hvilsted Rasmussen og Dan Skjoldborg gennem årene – og overrakte vingaver.

 

Der var blandt medlemmerne et ønske og et behov for at kunne komme ind i Hul 19 udenfor restaurantens normale åbningstid – specielt mens der var koldt.

Den nye bestyrelse vil prøve at finde en balance og en løsning herpå.

 

JRA takkede for god ro og orden.

 

LHR takkede af for sidste gang som formand og gav afsluttende ordet til klubbens nye formand Flemming Knudsen.

Flemming Knudsen sluttede aftenen af med at takke for valget og sige, at han glædede sig til opgaven.

 

Skørping den 19. marts 2014

 

 ______________________________

 Jens Rye-Andersen / dirigent