Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Referat 2015

 

ROLD SKOV GOLFKLUB
Ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. marts 2015

på Comwell Sport Rebild Bakker

 

Referat:

  

Punkt 1: Valg af dirigent

Formand Flemming Knudsen (FK) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

 

Herefter foreslog han advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

 

JRA blev valgt med applaus.                                                                                                                                 

 

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter. 

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

FK orienterede om, at beretningen på forhånd var udsendt sammen med indkaldelsen og derfor ikke ville gennemgå den i detaljer.

 

FK takkede for sit første år som formand og sagde, at RSG var en klub med interesserede og aktive medlemmer.

 

Han kom også ind på, at banens tilstand er god – der er blevet ryddet bevoksning ned mod Estrup Dam, bygget en ny bro, vandløbene er renset op og en masse udtynding og opstamning af træer og buske samt renovering af bunkers er igangværende. Han orienterede om, at der fortsættes med den prioriteringsliste bestyrelsen har over ting, der skal gøres i og omkring klubhuset og på banen.

 

FK sagde, at bestyrelsen har særlig fokus på medlemsskaren – og at der for første gang er en ’opgørelse’  over af- og tilgang er med i årsberetningen.

 

RSG har endnu en gang formået at holde medlemstallet, trods vigende tal i mange andre klubber.

 

Klubben har over 200 medlemmer, som er over 70 år. Formanden forsikrede om, at det viser en stor loyalitet overfor klubben, hvilket han var meget glad for.

 

Peter Andersen (PA) er i gang med en større medlemshvervning blandt de unge indbyggere i kommunen. Dette skulle samtidig gerne resultere i, at de unges forældre bliver interesserede i golfsporten.

 

FK sagde, at klubben har en sund økonomi – og at bestyrelsen vil fortsætte samme linje.

 

Informationsniveauet er højnet.

 

Et nyt sponsorkoncept er på trapperne og vil snart være at finde på hjemmesiden og der vil være foldere på kontoret.

 

Klubben fortsætter med elitesporten som hidtil.

 

FK nævnte, at der med indkaldelsen var en lille rapport omkring Hul 19. Han kom ind på, at klubben ikke skal tjene penge på Hul 19, men blot have den til at hænge sammen. Han håbede, at medlemmerne vil bakke op om den, så spillerne har et hyggeligt samlingspunkt efter golfspillet.

 

Han kom kort ind på, at nogle medlemmer går med ideer om at stifte en støtteforening til selve golfklubben og at der senere ville komme mere herom.

 

FK sluttede sin beretning af med at rette en tak til den øvrige bestyrelse, ledelsen og de øvrige ansatte samt til medlemmerne og alle de frivillige.

 

 Beretningen blev godkendt med applaus.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Klubbens kasserer Erik Østergaard (EØ) fremlagde årsregnskabet og fremlagde samtidig refinansiering af 2 af klubbens kreditforeningslån.

 

Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsmål fra forsamlingen og blev godkendt med applaus.

 

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og green fee

EØ forelagde budget for 2015 – herunder bestyrelsens forslag om nedsættelse af kontingent for juniorer og ungseniorer samt for studerende med en længerevarende uddannelse, som er påbegyndt, inden de fylder 26 år.

 

Jan Madsen spurgte om, hvorfor bestyrelsen havde øget kontingentindtægterne, når der er en nedsættelse af kontingentydelsen for ungdomsafdelingen.

 

FK svarede, at det skal ses i lyset af, at nedsættelse af ungdomskontingent vil det styrke ungdomsafdelingen og at det samtidigt vil tiltrække forældre / seniorer.

 

 Budgettet blev godkendt med applaus.

 

 Punkt 5: Valg af formand

 JRA meddelte, at der var 82 stemmeberettigede tilstede.

 

FK blev genvalgt med applaus.

 

Der var ikke andre kandidater.

  

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hardy Lunen og Peter Andersen blev genvalgt med applaus.

 

Der var ikke andre kandidater.

 

Bestyrelsen består således af Flemming Knudsen, Erik Østergaard, Thomas Riise Pedersen, Hardy Lunen og Peter Andersen

  

Punkt 7: Valg af revisor 

Revisorfirmaet EY, Aalborg blev genvalgt med applaus.

  

Punkt 8: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

John Frølund blev genvalgt med applaus.

 

Der var ikke andre kandidater.

  

Punkt 9: Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Punkt 10: Eventuelt

PA fortalte om en hvervningskampagne i samarbejde med kommunens SFO’ er.

 

Den har foreløbigt udmøntet sig i en ansøgning til kommunen, hvori blandt andet indgår ansøgning om bustransport ud til klubben og om udstyr m.m.

 

Ansøgningen er i udkast, men der er gode muligheder for støtten.

 

PA var glad for generalforsamlingen havde sagt ja til kontingentnedsættelse for ungdomsafdelingen. Han mente, at klubben nu giver dem en chance for at fortsætte golfspillet trods et studie med en lille SU-indtægt.

 

Kjell Kongsvang ville gerne tage emnet om dress code op, så klubben har et forhold til beklædningen, når man befinder sig på baneanlægget. Han opfordrede bestyrelsen til at tage emnet op generelt.

 

FK lovede at se på det.

Jan Madsen syntes, det var fint med unge medlemmer i klubben og opfordrede samtidig til, at man lærer dem, hvordan en golfspiller opfører sig. Han mente, at det kunne være forældre, bedsteforældre etc. der tog ungdomsspillerne i hånden og lærte dem etikken.

 

PA svarede at der var et helt nyt juniorudvalg og eliteudvalg, hvor man på de kommende møder vil drøfte det hele. Han takkede Jan Madsen for et glimrende tilbud, som han sikkert ville benytte sig af.

  

Thomas Riise Pedersen fortalte, at greenkeeperne den førstkommende mandag starter op med prikning af fairways – de vil droppe spillernes bolde ud til siden, hvis de skulle komme til at ligge i køresporet. Han opfordrede til, at der blev taget hensyn til greenkeepernes arbejde.

 

Jan Madsen foreslog at spillerne sprang over det hul, der blev prikket – man kan alligevel ikke blive reguleret, mens der stadig lægges op.

 

Thomas opfordrede også til, at alle rettede deres nedslagsmærker op – der havde været for mange ikke-oprettede her i foråret.

 

Karina Thomsen spurgte om, hvordan man ville markedsføre Made in Denmark.

 

FK svarede, at han ikke personligt troede, at effekten var så stor ved specifikt at markedsføre på denne uge. Han sagde endvidere, at der sidste år var blevet booket/forhåndsreserveret alt for mange værelser rundt på egnen, som senere blev afbestilt. Han nævnte også, at hovedparten højest havde én overnatning – spillede en gang golf om formiddagen og brugte eftermiddagen til at se MID.

 

 Gunnar Mylius Pedersen fortalte om stiftelsen af en støtteforening til RSG.

 

Han sagde blandt andet, at der ville blive indkaldt til stiftelse af støtteforeningen.

 

Der kan eventuelt ydes et skattefrit bidrag til støtteforeningen.

  

Lars Harbo spurgte, hvilken standard, der vil blive i Hul 19.

 

FK svarede, at det står på hjemmesiden – og at konceptet skal udvikle sig hen ad vejen. Han opfordrede til, at medlemmerne skulle tage ud i klubben og hilse på de nye personer i Hul 19.

 

Han rundede af med at oplyse om, at der ingen intentioner var om at lave en 1. klasses restaurant – men at det bliver det, medlemmerne gerne vil have.

 

 JRA sluttede generalforsamlingen af med at sige tak for god ro og orden.

 

 FK takkede JRA – og overrakte ham en vingave.

 

FK sluttede af med at takke alle fremmødte – og ønskede dem et ’kom godt hjem’!

  

Skørping den 19. marts 2015 

 

___________________________

Jens Rye-Andersen / dirigent