Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Referat 2016

 

ROLD SKOV GOLFKLUB

 

Ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 30. marts 2016

på Comwell Sport Rebild Bakker

 

 

Referat:

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Formand Flemming Knudsen (FK) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

Herefter foreslog han advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

JRA blev valgt med applaus.

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter. JRA oplyste, at vedtægtsændringer dog var udenfor denne paragraf, hvorefter han oplæste reglerne i forhold til vedtægtsændringer.

JRA oplyste, at der var 86 stemmeberettigede tilstede.

 

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

FK orienterede om, at beretningen på forhånd var udsendt sammen med indkaldelsen og at han derfor ikke ville gennemgå den i detaljer.

 

’’Formandens beretning 2015

Kære medlemmer

Tak fordi så mange af jer er mødt op til vores årlige Generalforsamling.

Igen i år er der sket forandringer i vores klub. Alt sammen med udgangspunkt i at RSG skal være:

Et godt sted at spille golf og nyde klublivet som gæst og som medlem – uanset alder.

Det er målet fortsat at køre en linje, hvor der ikke spilles hasard med klubbens økonomi. Samtidig må vi erkende, at der er en række ønsker om forbedringer og investeringer, der ligger ud over den helt nødvendige investeringsplan til at sikre banens kvalitet.

Det lægger pres på økonomien og er en del af baggrunden for, at vi for første gang i 5 år må foreslå en kontingentforøgelse.

Resultatmæssigt påvirkes regnskabet af opstarten af Hul 19 og at vi har valgt at lave en låneomlægning for at spare 70-80 tusind kr. per år fremover. Det betyder at et tidligere konstateret kurstab på 392 tusind udgiftsføres. Det har ingen likviditetseffekt, men er en regnskabsteknisk ændring, der renser fremtidige regnskaber for fortiden. Ser man bort herfra fastholder vi et positivt resultat.

Fokus har i 2015 været at:

 • ·        Fortsætte arbejdet med at højne banens standard – herunder gennemgå status med vores banearkitekt.
 • ·        Fastholde medlemstallet trods stigende konkurrence
 • ·        Fastholde nye medlemmer og medlemmer over handicap 36
 • ·        Ikke at forringe vores kreditværdighed.
 • ·        Forbedre information til medlemmer
 • ·        Øge arbejdet med unge medlemmer og kommende generationer
 • ·        Implementere et nyt sponsorkoncept
 • ·        Fortsætte det gode samarbejde med vores Pro
 • ·        Gøre klar til banens 25 års jubilæum.

Som altid er ikke alt nået lige langt, men alligevel har 2015 været et godt år for vores klub.

Jeg vil gerne takke mine kolleger i Bestyrelsen, nuværende såvel som afgående medlemmer, vores ledere, træner, greenkeepergården samt vores store stab af frivillige inklusive jubilæumsudvalget. Uden det sammenhold mellem den daglige professionelle organisation og vores mange frivillige kunne vores klubliv ikke fungere som den gør i dag.

 

Medlemstallet

Hvert år starter vi ud med en ambition om at fastholde eller øge medlemstallet. Konkurrenceforholdene er ikke ændrede, men vi håber at væksten i bosætningen i byerne omkring os vil komme os til gode.

Resultatet i 2015 er en lille stigning i medlemstallet fra 822 til 826 medlemmer. Udskiftningen har været følgende

 • ·        40 nye prøvemedlemmer
 • ·        35 indmeldte etablerede spillere fra andre klubber
 • ·        24 genaktiverede medlemmer
 • ·        I alt 99 indmeldte
 • ·        I alt 95 udmeldte eller ophørte medlemmer

Både arrangementer til at skaffe nye medlemmer og arbejdet med at øge antallet af unge spillere fortsætter. Det samme gør ordningen med gratis golfudstyr og bags til nye medlemmer.

Udfordringen ligger fortsat i konkurrence fra andre klubber og at 203 af klubbens medlemmer er over 70 år.

 

Banen

Fra Baneudvalget kan der nævnes følgende punkter

 • ·        Banen har været gennemgået med vores banearkitekt. Generelt udtrykte han stor tilfredshed med anlægget. Rapporten indgår i den fortsatte plejeplan og vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside.
 • ·        Bunkerrenoveringen fortsætter. Der er lavet ny kant på bunkeren ved green på hul 9
 • ·        Vi har fået endnu en fantastisk bro.
 • ·        Den længe ventede tordenhytte ved hul 16 vil blive opsat snarest.
 • ·        Der er fundet en løsning med vertikale dræn gennem ler- og allagene på hul 15, som vi forventer, er både billigere og mere effektiv.
 • ·        Der arbejdes med at finde en mindre ”våd” rød tee på hul 16.
 • ·        Der er investeret i ny traktor, tipvogn og dresser

Generelt får vi ros af vores gæster for banens tilstand. Det lover forhåbentlig godt for antallet af greenfee gæster fremover.

Der er søgt midler fra flere fonde til nyt indspilsområde. Resultatet af alle ansøgninger foreligger endnu ikke.

 

Klubhuset

Der har løbende været vedligeholdelsesarbejder samt nogle modifikationer, der forbedrer adgangen til butikken. Vores klubfaciliteter fremstår dermed velholdte og indbydende.

I forbindelse med jubilæet vil terrassen blive ombygget. Projektet gennemføres af jubilæumsudvalget og den nyetablerede støtteforening.

Klubhuset er stadig der, hvor store investeringsønsker presser sig på. Maskinhus, nyt varmeanlæg, det åbne kontor for ikke at tale om en større ombygning af medlemsarealerne.

 

Sporten

I 2015 deltog RSG igen med 2 herrehold, ét i 3. division og ét i kvalifikationsrækken samt et damehold i kvalifikationsrækken.
3. divisionsholdet sluttede på en flot 2. plads. Kvalifikationsherrerne og kvalifikationsdamerne klarede sig også pænt - begge endte ligeledes på en 2. plads.
I 2016 er der tilmeldt 2 herrehold og 1 damehold.

RSG gjorde sig igen i 2015 bemærket i Regionsgolf Danmark, hvor B-rækken startede med at vinde gruppespillet med max. points. Holdet gik hele vejen til og med ¼-finalen, hvor de knebent blev besejret af Vejle.

Senior C vandt også deres gruppespil, men måtte se sig slået ud i starten af slutspillet.

Veteran C vandt i flot stil deres gruppespil og vandt deres 1/16-finale, hvorefter de i 1/8-finalen måtte se sig knebent besejret af Skive.

Alt i alt et flot år for RSG’s deltagelse i Regionsgolf Danmark, der er Danmarks største golfturnering med deltagelse af 172 klubber, 1034 hold og  ca. 7.500 deltagere.

En særlig plads i vores aktiviteter er samarbejdet med SFO’erne på Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen.

Som en del af indsatsen for at øge fysisk aktivitet i skolerne gennem samarbejde med sportsklubberne har vi haft 20 unge mennesker på besøg 4 gange i sæsonen. Kommunen har sørget for transport og udstyr, og vi har lagt Pro og frivillige til. Projektet har været en kæmpe succes og er flere gange fremhævet af Rebild Kommune. Det fortsætter i 2016.

Vores håb er naturligvis, at det også vil appellere til forældrene om at melde sig som begyndere i vores golfklub.

Udenfor det egentlige Elite- og juniorarbejde har klubben en dagligdag præget af en række velfungerende klubber i klubben. Det er vi glade for. Det medvirker til klubbens daglige liv og til at fremme golf som en positiv fritidsinteresse – også på amatørplan. Et positivt bidrag til et fællesskab og øget sundhed.

 

Samarbejdsaftaler

Klubben har i 2015 haft en fritspilsordning med Hals og været med i den Nordjyske halve greenfee ordning.

Ordningen med halv greenfee fortsætter, men fritspilsordningen afløses af et nyt samarbejde i Golfring Nordjylland, hvor man for en fast pris kan spille frit på 4 fremmede baner. Ordningen er beskrevet i den udsendte medlemsinformation. Ordningen har været forhandlet siden efteråret 2015.

Denne type ordninger er generelt i fremgang indenfor danske golfklubber, og vi vurderer, at det vil give de medlemmer der ønsker at spille på andre baner endnu bedre muligheder.

 

Hul 19

At overtage Hul 19 har været en større udfordring end forventet. Alligevel har vi lært, at det kan lade sig gøre. Det har krævet lidt investeringer og givet personalemæssige udfordringer.

Konklusionen er imidlertid, at det er det rigtige, og vi derfor også i 2016 selv står for driften af Hul 19. Der vil ske lidt tilretninger baseret på erfaringerne fra første sæson med udgangspunkt i de kommentarer – både positive og negative – vi har fået fra medlemmer og gæster.

 

Økonomi

Generelt er klubbens økonomi god. Den regnskabstekniske ændring, der påvirker 2015-regnskabet påvirker ikke vores likviditet. Vi er løbende opmærksomme på at udvikle klubben gennem at investere i fremtiden, men altid på en måde hvor økonomien ikke spændes for hårdt.

Kontingentforhøjelser kan ikke undgås. Men det skal ske med omtanke med hjælp af de muligheder, der ligger i støtteforeningen og forslag på medlemsmødet om mulighed for at kunne bidrage frivilligt til større investeringer.

Et nyt sponsorkoncept og flere frivillige, der arbejder med sponsorater, sammen med klubbens Pro ventes også at bidrage. Samtidig lægges op til øget deltagelse i de aktiviteter som kommunens Erhvervs- og Turistråd står for.

 

Øvrigt

Der er fortsat arbejdet med hjemmesiden og information generelt. Et arbejde der aldrig bliver færdigt.

En særlig aktivitet har været optakten til banens 25 års jubilæum. Det nedsatte jubilæumsudvalg har trukket (og trækker) et stort læs i den forbindelse. Det er vi i bestyrelsen glade for.

Endnu engang tak til samarbejdspartnere, sponsorer, medarbejdere, frivillige, den øvrige bestyrelse og alle klubbens medlemmer for et godt og spændende år.’’

 

 

Vagn Gaarde spurgte, hvorfor SFO’en fra Skørping Skole ikke var mellem de SFO’er som var med i det nye juniorsamarbejde.

Peter Andersen (PA) svarede, at alle SFO’er havde været indbudt, men det kun var Bavnebakkeskolen og Karensminde, der havde gået ind i samarbejdet. Skørping har efterfølgende vist interesse og PA regnede med, at Skørpings SFO snart også er med i samarbejdet.

 

Årsberetningen blev godkendt med applaus.

 

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Klubbens kasserer Erik Østergaard (EØ) fremlagde årsregnskabet.

William Bluhme spurgte om økonomien i Hul 19. EØ svarede, at der har været et mindre underskud og at dette hovedsageligt skyldtes personaleskift i starten af sæsonen og en del indkøb af diverse inventar.

Erik Thomsen spurgte ind til maskininvesteringerne. EØ svarede, at der løbende lægges en 5 års maskininvesteringsplan. Denne plan er naturligvis rullende, idet der skal tages hensyn til maskinernes aktuelle og eventuelle ændrede tilstand.

Steen Christensen udtrykte utilfredshed med karenstiden i den nye fritspilsordning. Birte Hvid (BH) svarede, at der hele tiden bliver spekuleret i at surfe fra klub til klub for at udnytte en eventuel økonomisk situation og at man i det nye samarbejde var 100 % enig om denne karenstid i samarbejdet. Karenstiden sætter ikke en stopper for at flytte klub, men for at benytte sig af fritspilsordningen. BH pointerede, at karenstiden naturligvis ikke gjaldt ved fysisk adresseændring/flytning.

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

 

 

Punkt 4: Forelæggelse af  budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og green fee

EØ forelagde budget for 2016.

Jan Madsen spurgte om, hvorfor der var lagt så forsigtigt et budget for green fee. EØ svarede, det var grundet jubilæumsugen. Gunnar M. Pedersen sagde, at klubben af støtteforeningen får kr. 24.000 som kompensation, hvortil EØ kommenterede, at tre af de turneringer, der vil blive afviklet i jubilæumsugen, sædvanligvis de øvrige år bliver afviklet i klubregi.

Niels Møller spurgte herefter, hvor mange pengekasser, der efterhånden var i klubben. EØ svarede, at der var en ekstra nu med RSG’s venner.

 

Herefter motiverede FK for bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse for seniorer. Han nævnte, at der de kommende år kommer større maskininvesteringer og at der er andre øvrige ønsker på ønskelisten, som blev fremlagt på sidste medlemsmøde.

FK nævnte også, at klubben ikke har haft kontingentstigning siden 2011.

EØ forklarede om klubbens tre kontingentsatser, hvor der er et spring på

 kr. 1100 årligt fra den billigste (medlemmer med omsættelig indskudsbevis) og til den dyreste (medlemskab uden indskud).

 

Efter en debat herom, gik forsamlingen over til den skriftlige afstemning, der gav følgende resultat:

* 63 stemte for en stigning

* 22 stemte imod en stigning

* 1 stemme var ugyldig

 

Forslaget blev hermed vedtaget.

 

 

Punkt 5: Valg af formand

FK blev genvalgt med applaus.

Der var ikke opstillet andre kandidater.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Villadsen - efter vakance (Hardy Lunen) – blev valgt med applaus.

Thomas Riise Pedersen og Erik Østergaard blev genvalgt med applaus.

Der var ikke andre kandidater.

Bestyrelsen består således af Flemming Knudsen, Erik Østergaard, Thomas Riise Pedersen, Peter Andersen og Bjarne Villadsen.

 

 

Punkt 7: Valg af revisor

Revisorfirmaet EY, Aalborg, blev genvalgt med applaus.

 

 

Punkt 8: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

John Sloth blev genvalgt med applaus.

Der var ikke andre kandidater.

 

 

Punkt 9: Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til ændring/tilføjelse af vedtægterne:

 

Æresmedlemmer

Nyt afsnit i § 3 Medlemskreds:

Klubben kan udnævne medlemmer og personer, der har haft en særlig betydning for klubben, til æresmedlemmer. Æresmedlemskabet er forbundet med kontingentfritagelse og er livsvarigt.

Klubbens medlemmer kan indstille forslag om æresmedlemskab til Bestyrelsen, ligesom denne selv kan tage initiativ hertil.

Æresmedlemmer udpeges ved Bestyrelsens enstemmige og fuldtallige beslutning. Beslutningen fremlægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling. Godkendelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for debat på Generalforsamlingen.

 

 

FK motiverede forslaget.

Efter en debat i forsamlingen blev forslaget sat til skriftlig afstemning med følgende resultat:

 

For forslaget:                             70

Mod forslaget:                           14

Blanke:                                           2

 

Forslaget var hermed vedtaget.

FK og JRA oplyste, at der ville blive indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede aktive medlemmer stemmer herfor.

 

 

Punkt 10: Eventuelt

Tom Holmberg underrettede om jubilæumsugen og jubilæumsudvalgets arbejde.

Han fortalte, at støtteforeningen pt. havde 140 medlemmer.

 

Vagn Gaarde spurgte om, hvilket personale der ville være i Hul 19 i sæson 2016.

FK svarede, at Anne Marie desværre var blevet udsendt til et andet arbejde – og at man derfor havde været tvunget ud i ansættelse af to nye ansatte.

 

William Bluhme opfordrede medlemmerne til at melde sig noget mere som frivillig arbejdskraft. Han sagde blandt andet, at der findes meget arbejde rundt i klubhuset, om klubhuset og på banen, som kan udføres af frivillige. Han mente, at flere skulle melde sig – i øjeblikket manglede han selv hjælp til muldvarpeskud.

 

Vagn Gaarde efterlyste den årlige arbejdsdag i marts i og ved hus samt ude på banen.

Thomas Riise Pedersen svarede, at påsken var faldet tidligt i år og at det meste af husudvalget i marts havde været i udlandet – og i april var spillet allerede i gang.

 

Kaj Handberg var stolt af at være medlem i RSG med alle de dygtige frivillige.

 

Tom Holmberg mente, klubben gik en god fremtid i møde og, at han troede på 1000 medlemmer igen i nærmeste fremtid.

 

JRA takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

FK sluttede generalforsamlingen af med at takke for fremmødet. Han overrakte Hardy Lunen en vingave og takkede ham for hans store arbejde i bestyrelsen.

FK overrakte også en vingave til JRA og takkede ham for dirigentarbejdet.

 

 

 

 

 

 

Skørping den 30. marts 2016

 

 

 

___________________________

Jens Rye-Andersen / dirigent

 

 

 

 

____________________________________                           _____________________________________

Flemming Knudsen                                                                          Erik Østergaard

 

 

 

________________________      _____________________________       ____________________________

Thomas Riise Pedersen                 Bjarne Villadsen                                            Peter Andersen

 

ROLD SKOV GOLFKLUB

 

Ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 30. marts 2016

på Comwell Sport Rebild Bakker

 

 

Referat:

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Formand Flemming Knudsen (FK) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

Herefter foreslog han advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

JRA blev valgt med applaus.

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter. JRA oplyste, at vedtægtsændringer dog var udenfor denne paragraf, hvorefter han oplæste reglerne i forhold til vedtægtsændringer.

JRA oplyste, at der var 86 stemmeberettigede tilstede.

 

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

FK orienterede om, at beretningen på forhånd var udsendt sammen med indkaldelsen og at han derfor ikke ville gennemgå den i detaljer.

 

’’Formandens beretning 2015

Kære medlemmer

Tak fordi så mange af jer er mødt op til vores årlige Generalforsamling.

Igen i år er der sket forandringer i vores klub. Alt sammen med udgangspunkt i at RSG skal være:

Et godt sted at spille golf og nyde klublivet som gæst og som medlem – uanset alder.

Det er målet fortsat at køre en linje, hvor der ikke spilles hasard med klubbens økonomi. Samtidig må vi erkende, at der er en række ønsker om forbedringer og investeringer, der ligger ud over den helt nødvendige investeringsplan til at sikre banens kvalitet.

Det lægger pres på økonomien og er en del af baggrunden for, at vi for første gang i 5 år må foreslå en kontingentforøgelse.

Resultatmæssigt påvirkes regnskabet af opstarten af Hul 19 og at vi har valgt at lave en låneomlægning for at spare 70-80 tusind kr. per år fremover. Det betyder at et tidligere konstateret kurstab på 392 tusind udgiftsføres. Det har ingen likviditetseffekt, men er en regnskabsteknisk ændring, der renser fremtidige regnskaber for fortiden. Ser man bort herfra fastholder vi et positivt resultat.

Fokus har i 2015 været at:

 • ·        Fortsætte arbejdet med at højne banens standard – herunder gennemgå status med vores banearkitekt.
 • ·        Fastholde medlemstallet trods stigende konkurrence
 • ·        Fastholde nye medlemmer og medlemmer over handicap 36
 • ·        Ikke at forringe vores kreditværdighed.
 • ·        Forbedre information til medlemmer
 • ·        Øge arbejdet med unge medlemmer og kommende generationer
 • ·        Implementere et nyt sponsorkoncept
 • ·        Fortsætte det gode samarbejde med vores Pro
 • ·        Gøre klar til banens 25 års jubilæum.

Som altid er ikke alt nået lige langt, men alligevel har 2015 været et godt år for vores klub.

Jeg vil gerne takke mine kolleger i Bestyrelsen, nuværende såvel som afgående medlemmer, vores ledere, træner, greenkeepergården samt vores store stab af frivillige inklusive jubilæumsudvalget. Uden det sammenhold mellem den daglige professionelle organisation og vores mange frivillige kunne vores klubliv ikke fungere som den gør i dag.

 

Medlemstallet

Hvert år starter vi ud med en ambition om at fastholde eller øge medlemstallet. Konkurrenceforholdene er ikke ændrede, men vi håber at væksten i bosætningen i byerne omkring os vil komme os til gode.

Resultatet i 2015 er en lille stigning i medlemstallet fra 822 til 826 medlemmer. Udskiftningen har været følgende

 • ·        40 nye prøvemedlemmer
 • ·        35 indmeldte etablerede spillere fra andre klubber
 • ·        24 genaktiverede medlemmer
 • ·        I alt 99 indmeldte
 • ·        I alt 95 udmeldte eller ophørte medlemmer

Både arrangementer til at skaffe nye medlemmer og arbejdet med at øge antallet af unge spillere fortsætter. Det samme gør ordningen med gratis golfudstyr og bags til nye medlemmer.

Udfordringen ligger fortsat i konkurrence fra andre klubber og at 203 af klubbens medlemmer er over 70 år.

 

Banen

Fra Baneudvalget kan der nævnes følgende punkter

 • ·        Banen har været gennemgået med vores banearkitekt. Generelt udtrykte han stor tilfredshed med anlægget. Rapporten indgår i den fortsatte plejeplan og vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside.
 • ·        Bunkerrenoveringen fortsætter. Der er lavet ny kant på bunkeren ved green på hul 9
 • ·        Vi har fået endnu en fantastisk bro.
 • ·        Den længe ventede tordenhytte ved hul 16 vil blive opsat snarest.
 • ·        Der er fundet en løsning med vertikale dræn gennem ler- og allagene på hul 15, som vi forventer, er både billigere og mere effektiv.
 • ·        Der arbejdes med at finde en mindre ”våd” rød tee på hul 16.
 • ·        Der er investeret i ny traktor, tipvogn og dresser

Generelt får vi ros af vores gæster for banens tilstand. Det lover forhåbentlig godt for antallet af greenfee gæster fremover.

Der er søgt midler fra flere fonde til nyt indspilsområde. Resultatet af alle ansøgninger foreligger endnu ikke.

 

Klubhuset

Der har løbende været vedligeholdelsesarbejder samt nogle modifikationer, der forbedrer adgangen til butikken. Vores klubfaciliteter fremstår dermed velholdte og indbydende.

I forbindelse med jubilæet vil terrassen blive ombygget. Projektet gennemføres af jubilæumsudvalget og den nyetablerede støtteforening.

Klubhuset er stadig der, hvor store investeringsønsker presser sig på. Maskinhus, nyt varmeanlæg, det åbne kontor for ikke at tale om en større ombygning af medlemsarealerne.

 

Sporten

I 2015 deltog RSG igen med 2 herrehold, ét i 3. division og ét i kvalifikationsrækken samt et damehold i kvalifikationsrækken.
3. divisionsholdet sluttede på en flot 2. plads. Kvalifikationsherrerne og kvalifikationsdamerne klarede sig også pænt - begge endte ligeledes på en 2. plads.
I 2016 er der tilmeldt 2 herrehold og 1 damehold.

RSG gjorde sig igen i 2015 bemærket i Regionsgolf Danmark, hvor B-rækken startede med at vinde gruppespillet med max. points. Holdet gik hele vejen til og med ¼-finalen, hvor de knebent blev besejret af Vejle.

Senior C vandt også deres gruppespil, men måtte se sig slået ud i starten af slutspillet.

Veteran C vandt i flot stil deres gruppespil og vandt deres 1/16-finale, hvorefter de i 1/8-finalen måtte se sig knebent besejret af Skive.

Alt i alt et flot år for RSG’s deltagelse i Regionsgolf Danmark, der er Danmarks største golfturnering med deltagelse af 172 klubber, 1034 hold og  ca. 7.500 deltagere.

En særlig plads i vores aktiviteter er samarbejdet med SFO’erne på Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen.

Som en del af indsatsen for at øge fysisk aktivitet i skolerne gennem samarbejde med sportsklubberne har vi haft 20 unge mennesker på besøg 4 gange i sæsonen. Kommunen har sørget for transport og udstyr, og vi har lagt Pro og frivillige til. Projektet har været en kæmpe succes og er flere gange fremhævet af Rebild Kommune. Det fortsætter i 2016.

Vores håb er naturligvis, at det også vil appellere til forældrene om at melde sig som begyndere i vores golfklub.

Udenfor det egentlige Elite- og juniorarbejde har klubben en dagligdag præget af en række velfungerende klubber i klubben. Det er vi glade for. Det medvirker til klubbens daglige liv og til at fremme golf som en positiv fritidsinteresse – også på amatørplan. Et positivt bidrag til et fællesskab og øget sundhed.

 

Samarbejdsaftaler

Klubben har i 2015 haft en fritspilsordning med Hals og været med i den Nordjyske halve greenfee ordning.

Ordningen med halv greenfee fortsætter, men fritspilsordningen afløses af et nyt samarbejde i Golfring Nordjylland, hvor man for en fast pris kan spille frit på 4 fremmede baner. Ordningen er beskrevet i den udsendte medlemsinformation. Ordningen har været forhandlet siden efteråret 2015.

Denne type ordninger er generelt i fremgang indenfor danske golfklubber, og vi vurderer, at det vil give de medlemmer der ønsker at spille på andre baner endnu bedre muligheder.

 

Hul 19

At overtage Hul 19 har været en større udfordring end forventet. Alligevel har vi lært, at det kan lade sig gøre. Det har krævet lidt investeringer og givet personalemæssige udfordringer.

Konklusionen er imidlertid, at det er det rigtige, og vi derfor også i 2016 selv står for driften af Hul 19. Der vil ske lidt tilretninger baseret på erfaringerne fra første sæson med udgangspunkt i de kommentarer – både positive og negative – vi har fået fra medlemmer og gæster.

 

Økonomi

Generelt er klubbens økonomi god. Den regnskabstekniske ændring, der påvirker 2015-regnskabet påvirker ikke vores likviditet. Vi er løbende opmærksomme på at udvikle klubben gennem at investere i fremtiden, men altid på en måde hvor økonomien ikke spændes for hårdt.

Kontingentforhøjelser kan ikke undgås. Men det skal ske med omtanke med hjælp af de muligheder, der ligger i støtteforeningen og forslag på medlemsmødet om mulighed for at kunne bidrage frivilligt til større investeringer.

Et nyt sponsorkoncept og flere frivillige, der arbejder med sponsorater, sammen med klubbens Pro ventes også at bidrage. Samtidig lægges op til øget deltagelse i de aktiviteter som kommunens Erhvervs- og Turistråd står for.

 

Øvrigt

Der er fortsat arbejdet med hjemmesiden og information generelt. Et arbejde der aldrig bliver færdigt.

En særlig aktivitet har været optakten til banens 25 års jubilæum. Det nedsatte jubilæumsudvalg har trukket (og trækker) et stort læs i den forbindelse. Det er vi i bestyrelsen glade for.

Endnu engang tak til samarbejdspartnere, sponsorer, medarbejdere, frivillige, den øvrige bestyrelse og alle klubbens medlemmer for et godt og spændende år.’’

 

 

Vagn Gaarde spurgte, hvorfor SFO’en fra Skørping Skole ikke var mellem de SFO’er som var med i det nye juniorsamarbejde.

Peter Andersen (PA) svarede, at alle SFO’er havde været indbudt, men det kun var Bavnebakkeskolen og Karensminde, der havde gået ind i samarbejdet. Skørping har efterfølgende vist interesse og PA regnede med, at Skørpings SFO snart også er med i samarbejdet.

 

Årsberetningen blev godkendt med applaus.

 

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Klubbens kasserer Erik Østergaard (EØ) fremlagde årsregnskabet.

William Bluhme spurgte om økonomien i Hul 19. EØ svarede, at der har været et mindre underskud og at dette hovedsageligt skyldtes personaleskift i starten af sæsonen og en del indkøb af diverse inventar.

Erik Thomsen spurgte ind til maskininvesteringerne. EØ svarede, at der løbende lægges en 5 års maskininvesteringsplan. Denne plan er naturligvis rullende, idet der skal tages hensyn til maskinernes aktuelle og eventuelle ændrede tilstand.

Steen Christensen udtrykte utilfredshed med karenstiden i den nye fritspilsordning. Birte Hvid (BH) svarede, at der hele tiden bliver spekuleret i at surfe fra klub til klub for at udnytte en eventuel økonomisk situation og at man i det nye samarbejde var 100 % enig om denne karenstid i samarbejdet. Karenstiden sætter ikke en stopper for at flytte klub, men for at benytte sig af fritspilsordningen. BH pointerede, at karenstiden naturligvis ikke gjaldt ved fysisk adresseændring/flytning.

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

 

 

Punkt 4: Forelæggelse af  budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og green fee

EØ forelagde budget for 2016.

Jan Madsen spurgte om, hvorfor der var lagt så forsigtigt et budget for green fee. EØ svarede, det var grundet jubilæumsugen. Gunnar M. Pedersen sagde, at klubben af støtteforeningen får kr. 24.000 som kompensation, hvortil EØ kommenterede, at tre af de turneringer, der vil blive afviklet i jubilæumsugen, sædvanligvis de øvrige år bliver afviklet i klubregi.

Niels Møller spurgte herefter, hvor mange pengekasser, der efterhånden var i klubben. EØ svarede, at der var en ekstra nu med RSG’s venner.

 

Herefter motiverede FK for bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse for seniorer. Han nævnte, at der de kommende år kommer større maskininvesteringer og at der er andre øvrige ønsker på ønskelisten, som blev fremlagt på sidste medlemsmøde.

FK nævnte også, at klubben ikke har haft kontingentstigning siden 2011.

EØ forklarede om klubbens tre kontingentsatser, hvor der er et spring på

 kr. 1100 årligt fra den billigste (medlemmer med omsættelig indskudsbevis) og til den dyreste (medlemskab uden indskud).

 

Efter en debat herom, gik forsamlingen over til den skriftlige afstemning, der gav følgende resultat:

* 63 stemte for en stigning

* 22 stemte imod en stigning

* 1 stemme var ugyldig

 

Forslaget blev hermed vedtaget.

 

 

Punkt 5: Valg af formand

FK blev genvalgt med applaus.

Der var ikke opstillet andre kandidater.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Villadsen - efter vakance (Hardy Lunen) – blev valgt med applaus.

Thomas Riise Pedersen og Erik Østergaard blev genvalgt med applaus.

Der var ikke andre kandidater.

Bestyrelsen består således af Flemming Knudsen, Erik Østergaard, Thomas Riise Pedersen, Peter Andersen og Bjarne Villadsen.

 

 

Punkt 7: Valg af revisor

Revisorfirmaet EY, Aalborg, blev genvalgt med applaus.

 

 

Punkt 8: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

John Sloth blev genvalgt med applaus.

Der var ikke andre kandidater.

 

 

Punkt 9: Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til ændring/tilføjelse af vedtægterne:

 

Æresmedlemmer

Nyt afsnit i § 3 Medlemskreds:

Klubben kan udnævne medlemmer og personer, der har haft en særlig betydning for klubben, til æresmedlemmer. Æresmedlemskabet er forbundet med kontingentfritagelse og er livsvarigt.

Klubbens medlemmer kan indstille forslag om æresmedlemskab til Bestyrelsen, ligesom denne selv kan tage initiativ hertil.

Æresmedlemmer udpeges ved Bestyrelsens enstemmige og fuldtallige beslutning. Beslutningen fremlægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling. Godkendelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for debat på Generalforsamlingen.

 

 

FK motiverede forslaget.

Efter en debat i forsamlingen blev forslaget sat til skriftlig afstemning med følgende resultat:

 

For forslaget:                             70

Mod forslaget:                           14

Blanke:                                           2

 

Forslaget var hermed vedtaget.

FK og JRA oplyste, at der ville blive indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede aktive medlemmer stemmer herfor.

 

 

Punkt 10: Eventuelt

Tom Holmberg underrettede om jubilæumsugen og jubilæumsudvalgets arbejde.

Han fortalte, at støtteforeningen pt. havde 140 medlemmer.

 

Vagn Gaarde spurgte om, hvilket personale der ville være i Hul 19 i sæson 2016.

FK svarede, at Anne Marie desværre var blevet udsendt til et andet arbejde – og at man derfor havde været tvunget ud i ansættelse af to nye ansatte.

 

William Bluhme opfordrede medlemmerne til at melde sig noget mere som frivillig arbejdskraft. Han sagde blandt andet, at der findes meget arbejde rundt i klubhuset, om klubhuset og på banen, som kan udføres af frivillige. Han mente, at flere skulle melde sig – i øjeblikket manglede han selv hjælp til muldvarpeskud.

 

Vagn Gaarde efterlyste den årlige arbejdsdag i marts i og ved hus samt ude på banen.

Thomas Riise Pedersen svarede, at påsken var faldet tidligt i år og at det meste af husudvalget i marts havde været i udlandet – og i april var spillet allerede i gang.

 

Kaj Handberg var stolt af at være medlem i RSG med alle de dygtige frivillige.

 

Tom Holmberg mente, klubben gik en god fremtid i møde og, at han troede på 1000 medlemmer igen i nærmeste fremtid.

 

JRA takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

FK sluttede generalforsamlingen af med at takke for fremmødet. Han overrakte Hardy Lunen en vingave og takkede ham for hans store arbejde i bestyrelsen.

FK overrakte også en vingave til JRA og takkede ham for dirigentarbejdet.

 

 

 

 

 

 

Skørping den 30. marts 2016

 

 

 

___________________________

Jens Rye-Andersen / dirigent