Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Referat 2018

 

Generalforsamlinger

Herunder referat af generalforsamling 2018, for tidligere år finde referater i menuen til venstre.

 
19.06.2018

ROLD SKOV GOLFKLUB

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 19. juni 2018, kl. 20.00

I klubbens lokaler Golfvej 1, Skørping

Referat
                      

Formand Henrik Brandt (HB) bød velkommen og gik derefter over til


Pkt.: 1           Valg af dirigent
HB forslog på bestyrelsens vegne Michael Strazek (MS) som dirigent.

MS blev enstemmigt valgt som dirigent


MS konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

Der var 43 stemmeberettigede tilstede på generalforsamlingen. 

MS foreslog Gunnar Mylius Pedersen og Hans Dahl som stemmetællere hvis der skulle blive behov for skriftlig afstemning. Det blev taget til efter retning af generalforsamlingen

                      

Pkt.: 2           Forslag om indgåelse af leasingaftale på ny Fairwayklipper
Oplæg til udskiftning af fairwayklipper var inden den ekstraordinære generalforsamling fremsendt til klubbens medlemmer.

Oplæg og yderligere beregninger herunder likviditetsberegning blev gennemgået af henholdsvis bestyrelsesformand Henrik Brandt og kasserer Lisa Kjær.       

Der blev under punktet stillet og besvaret spørgsmål i forbindelse bestyrelsens oplæg i forhold til indgåelse af leasingkontrakt på ny fairwayklipper.

Bestyrelsen forslag blev bragt til skriftlig afstemning med følgende resultat.          

 
Resultatet af afstemningen blev:
30 stemmer for forslaget
13 stemmer imod forslaget.

Forslaget blev hermed vedtaget.             


Pkt.: 3           Eventuelt
Der blev spurgttil hvordan medlemmerne bliver orienteret om resultatet af den ekstraordinære generalforsamling. HB svarede, at der vil blive orienteret via nyhedsbrev direkte til medlemmerne, via hjemmeside og facebookside.

Der var ros fra generalforsamlingen fordi man indkalder og hører medlemmernes holdninger i forhold til denne investering.
Der var ikke yderligere punkter at behandle under eventuelt.
MS afsluttede generalforsamlingen.

  

Michael Strazek
Dirigent


13.03.2018

ROLD SKOV GOLFKLUB

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018

 

på Comwell Sport Rebild Bakker

 

 Referat:

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

 

Herefter foreslog han advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

 

JRA blev valgt med applaus.

 

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter. JRA oplyste, at vedtægtsændringer dog var udenfor denne paragraf, hvorefter han oplæste reglerne i forhold til vedtægtsændringer.

 

JRA oplyste, at der var 110 stemmeberettigede tilstede.

 

JRA udpegede Gunnar Mylius Pedersen og William Bluhme som stemmetællere ved eventuelle afstemninger.

 

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formandens beretning var allerede blevet udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor HB ikke gennemgik den i detaljer, men fremhævede enkelte ting fra den.

 

Formanden sagde blandt andet i sin mundtlige beretning, at Rold Skov Golfklub ville være en golfklub, der tilbyder kvalitativ golfsport, hvor det sociale ude/fritidsliv kan nydes af medlemmer og gæster i en afslappet atmosfære.

 

2017 havde været et spændende år, hvor bestyrelsen har gjort sig anstrengelser for at skabe grundlag for den kommende udvikling af klubben med respekt for den gode økonomi, klubben har og som bestyrelsen ønskede at bevare.

 

Klubben har opnået tilskud fra LAG-midlerne til nyt indspilsområde, der forventes at stå klar til brug i eftersommeren 2018.

 

I starten af 2018 er der indkøbt en minigraver til blandt andet renovering af bunkers – samtidig med at den også skal bruges i mange andre henseender.

 

HB sagde, at året 2018 har udløst ansættelse af nyt personale, greenkeeper Ulrik Leth, kok Yvonne Stamnes i Hul 19 og Britta Hedegaard som ny golfmanager.

 

Der er i 2017 afsluttet en arbejdsretssag, som bestyrelsen fremover vil søge at sikre ikke gentager sig.

HB sagde endvidere, at klubbens aktiver er nøje gennemgået og der er som følge heraf foretaget ekstraordinære afskrivninger.

 

Der er truffet aftale med Casper om, at Proshoppen holder åbent om mandagen startende et stykke inden i sæsonen.

 

HB rettede en stor tak til bestyrelse, udvalgsmedlemmer og frivillige for en stor indsats i det forgangne år.

Bestyrelsen forventer, at der vil være service, råd og vejledning i klubhuset alle ugens dage.

 

Allan Laursen og Casper Jacobsen er i gang med at genforhandle flere af sponsorkontrakterne. PT er der etableret nye sponsoraftaler til en værdi af kr. 99.600.

 

I 2017 har der været en lille tilbagegang i medlemstallet på 21 medlemmer. En udvikling, som bestyrelsen gerne vil standse i 2018. Der er etableret et rekrutteringsudvalg, der kommer til at arbejde tæt sammen med begynderudvalget for blandt andet at sikre, de nye medlemmer bliver i klubben. Målet for 2018 er at komme på 825 medlemmer. Klubben er stadig udfordret på, at 228 af medlemmerne er fyldt 70 år, hvilket medfører en naturlig afgang af medlemmer.

 

Det våde vejr har haft indflydelse på antallet af greenfeegæster og dermed indflydelse på økonomien. Bestyrelsen håber på bedre vejr i 2018, ligesom der er planlagt drænings- og plejetiltag for at gøre banen mere modstandsdygtig over for det våde vejr.

 

Alt i alt er der sket mange positive ting i klubhuset i 2017, blandt andet ny belysning i gangen og Hul 19½, vindue i Hul 19½ og fliser langs huset.

 

Samarbejdet med Hjørring, Brønderslev, Hals og Sebber Kloster golfklubber omkring fritspilsordningen er stadig et aktiv for Rold Skov Golfklub – og med fremgang i 2017. Et godt tilbud, som bestyrelsen håber, medlemmerne vil tage imod. I alt har 1.053 nordjyske golfspillere deltaget i Golfring Nordjylland, hvoraf 237 er fra Rold Skov Golfklub.

 

Klubbens juniorer er meget aktive, og et stærkt arbejde i juniorudvalget har været medvirkende til, at vores juniorer har hentet medaljer både lokalt og nationalt.

 

Matchkalenderen for 2018 er offentliggjort, og bestyrelsen håber at se mange af klubbens medlemmer deltage.

 

I 2017 har klubben været med i DGU´s Golferen i Centrum. Informationen fra både medlemmer og gæster om både stærke og svage sider i klubben vil tages med i den fremtidige planlægning og udvikling af klubben. Bestyrelsen opfordrer alle til at besvare spørgeskemaerne, når de igen udsendes i 2018. I 2017 svarede 293 medlemmer på spørgeskemaerne. Et tal, som meget gerne må stige i 2018.

 

Bestyrelsen ønsker en god, åben og direkte information/kommunikation i klubben. Det kommer primært til at ske via klubbens hjemmeside, Facebook og e-mail. Derudover står bestyrelsen altid til rådighed for en snak.

 

HB rundede af med at fortælle om, at 2018 er sidste år med de nuværende golfregler, idet der træder nye regler i kraft per 1. januar 2019. Dette vil medføre informationsmøder i samarbejde med DGU i løbet af 2018.

 

Derudover kommer der nye regler for beregning af handicap i 2019.

 

HB sluttede af med ønsket om at se rigtig mange medlemmer til åbningsmatchen.

 

Beretningen blev taget til efterretning med applaus.

 

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Lisa Kjær (LK) fremlagde årsregnskabet, der udviser et underskud efter afskrivninger på tDKK 153.

 

Der var ønske fra salen om gennemgang af Sport/Elite udvalgets regnskabspost, som LK gennemgik specifikt.

 

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

 

 

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee

 

LK forelagde budget 2018, der udviste et årsresultat på kr. 324.653.

 

Der var ønske fra salen om at holde budget 2018 op mod årsregnskabet 2017 i stedet for mod budget 2017. LK tog ønsket til efterretning.

 

Der var opbakning til budgettet.

 

LK gennemgik bestyrelsens investeringsplan for 2018:

 

Minigraver                                   kr. 140.000

Nyt indspilsområde                   kr.   50.000

ProBox-boks                               kr.   18.500

Komfur til Hul 19                       kr.   35.000

Nye trolleys                                kr.   10.000

Ny bunkerrive                             kr. 187.500

Samlet investering                    kr. 441.000

 

Der blev spurgt om der også kom overdækket driving range samtidig med det nye træningsområde.

Hertil svarede HB, at det ikke kom i 2018, men hvis der blev fundet sponsorer hertil eventuelt i 2019/20.

 

 

Punkt 5: Valg af formand

Henrik Brandt blev genvalgt uden modkandidater

 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lisa Kjær og Thomas Riise Pedersen blev genvalgt uden modkandidater

 

 

Punkt 7: Valg af revisor

EY, Aalborg blev genvalgt

 

 

Punkt 8: Indkomne forslag

Bestyrelsen havde modtaget forslag til ændring af vedtægterne fra Palle Nielsen.

 

Forslag til ændring af vedtægternes § 6

 

Motivation fremsat af Palle Nielsen:

 

I månederne januar-april er der stor rejseaktivitet blandt klubbens medlemmer. Det bevirker, at mange medlemmer er forhindret i at deltage i generalforsamlingen og derfor ikke har mulighed for at afgive stemmer.

 

Forslaget lød som følger:

Nuværende § 6 generalforsamlingen (de første 4 afsnit)

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Rebild Kommune hvert år i marts eller april måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige og som ikke er i kontingentrestance, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Forslag fremsat

§ 6 Generalforsamlingen (de første 4 afsnit)

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Rebild Kommune hvert år i marts eller april måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige og som ikke er i kontingentrestance, med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.

 

 

Ved den efterfølgende skriftlige afstemning blev resultatet:

 

For forslaget                               15

Imod forslaget                           92

Blanke                                            2

Ikke afgivet stemme                   1

 

Forslaget blev forkastet.

 

Punkt 8.1: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

 

John Sloth blev genvalgt uden modkandidater

 

 

Punkt 9: Eventuelt

 

Der blev fra salen foreslået en klokke opsat på hul 13.

 

HB svarede, at det flere gange havde været drøftet i bestyrelsen og, at bestyrelsen også kendte til problematikken omkring klokker rundt på banen. HB sagde, at det var muligt bestyrelsen ville foretage en vejledende afstemning blandt klubbens medlemmer.

 

Der var forskellige forslag fra salen om, hvordan man kunne løse det, bla. en klokke uden lyd eller en høj flagstang.

 

HB sagde, at løsningen også kunne være et vildthegn og, at man i fællesskab med naboen blev enige om at beskære den gamle og ’hullede’ hæk.

 

Der blev spurgt, om p-pladserne ved hul 1 ville blive færre, når det nye træningsområde kom. Hertil svarede HB, at p-pladserne ikke ville blive berørt, men at træningsområdet skulle være på den anden side af den lille sø.

 

Der blev spurgt. om bestyrelsen arbejdede på at få en bedre mobildækning i klubben. HB svarede, at bestyrelsen hele tiden forsøger at finde løsninger og har kontakt til flere teleskaber, men sagde også at det er en tung proces.

 

Fra salen blev der foreslået at lukke hul 13, 14 og 15 til den kommende vinter og i perioden arbejde på at komme af med vandet derude.

 

Thomas Riise Pedersen svarede, at det var en god idé og ville have det in mente.

 

Der blev foreslået at have en bedre skiltning af golfbanen ved de større veje for at lokke flere til.

HB takkede for den gode idé – og lovede at tage det op.

 

Herefter takkede HB medlemmerne for fremmødet – og overrakte JRA en vingave som tak for dirigentjobbet.

 

JRA sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

 

Skørping den 13. marts 2018

 

___________________________

 

Jens Rye-Andersen / dirigent