Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Generalforsamlinger

Herunder referat af generalforsamling 2019, for tidligere år finde referater i menuen til venstre.

 

ROLD SKOV GOLFKLUB

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 23. april 2019, kl. 20.00

I klubbens lokaler Golfvej 1, Skørping

Referat
                      

Formand Henrik Brandt (HB) bød velkommen og gik derefter over til


Pkt.: 1           Valg af dirigent
                      HB forslog på bestyrelsens vegne Rene Kjær (RK) som dirigent.

RK blev enstemmigt valgt som dirigent

RK konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i                henhold til klubbens vedtægter

                      Der var 10 stemmeberettigede tilstede på generalforsamlingen. 

RK foreslog Gunnar Mylius Pedersen og Richard Odgaard som stemmetællere hvis der skulle blive behov for skriftlig afstemning. Det blev taget til efter retning af generalforsamlingen

                      

Pkt.: 2           Forslag om ændring af vedtægerne
Forslag blev fremlagt idet de på den ordinære generalforsamling var vedtaget med mere end ¾ flertal af de der fremmødte.

Forslaget blev vedtaget med 100% af de fremmødte stemmer.

Forslaget vedtaget.

                      Dirigenten tiltrådte de netop vedtagne vedtægtsændringer i en dateret version af 23. april 2019 udgave af klubbens vedtægter.                      

Pkt.: 3           Eventuelt

RK afslutte afsluttede generalforsamlingen

 

 

______________________________  

Rene Kjær
Dirigent

 

 

18.03.2019

 Referat:

ROLD SKOV GOLFKLUB

Ordinær generalforsamling

mandag den 18. marts 2019

 

på Hotel Comwell Rebild

 

 

Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed. Herefter:

 

Punkt 1: Valg af dirigent

 

Herefter foreslog bestyrelsen advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

 

JRA blev valgt med applaus.

 

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

 

JRA oplyste, at der var 108 stemmeberettigede tilstede.

 

JRA udpegede Gunnar Mylius Pedersen og William Bluhme som stemmetællere ved eventuelle afstemninger.

 

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formandens beretning var allerede blevet udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor HB ikke gennemgik den i detaljer, men fremhævede enkelte ting fra den.

 

Henrik listede bl.a. de nye ansættelser i golfklubben, og fortalte om nogle af de nye tiltag omkring sammenlægning af proshop og sekretariat.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

LK fremlagde det underskrevne og reviderede

 

Der blev fra salen spurgt til redegørelse for brugen af penge til anlægsarbejde i forbindelse med nyt indpilsområde og ny driving range. LK fremlagde disse tal for forsamlingen.

 

Der blev spurgt til timeregnskab for de forskellige anlægsprojekter, så man kan vurdere hvor mange mandetimer der er gået til de forskellige poster. HB fortalte, at der bliver ført udførlige timeregnskaber for greenkeeperne, så man kan se hvad der er brugt af timer til de forskellige opgaver.

 

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee

 

LK forelagde budget 2019

 

Det blev lagt frem, at bestyrelsen ønsker uændret kontingent og greenfeepriser i 2019

 

Der blev spurgt til markedsførings strategi for sæsonen 2019, så vi kan få flere gæster

LK fremlagde nogle af de tanker bestyrelsen har gjort sig for at få ”flere kunder i biksen”

 

Der blev fra salen spurgt om bestyrelsen havde overvejet at indføre boldrende tider i sæsonen.

(Dette blev taget til efterretning og vil blive behandlet af bestyrelsen)

 

Punkt 5: Valg af formand

Henrik Brandt blev genvalgt uden modkandidater

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jan Madsen Maarup og Allan Laursen blev valgt og genvalgt uden modkandidater

 

Punkt 7: Valg af revisor

EY, Aalborg blev genvalgt

 

Punkt 8: Indkomne forslag

 

Forslag til ændring af vedtægternes § 4

102 stemte ja 6 stemte imod

Forslag til ændring af vedtægternes § 5

100 stemte for stemte 1 imod, 7 blanke/ugyldige

Forslag til ændring af vedtægternes § 7

101 stemte for 1 imod, 6 blanke/ugyldige

 

Alle vedtægtsændringer blev vedtaget af forsamlingen.

 

Der skal derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne for endelige vedtagelse af ændringerne.

 

Punkt 9: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

Bestyrelsen indstiller Gunnar Mylius & John Frølund. Begge blev valgt med applaus. 

 

Punkt 10: Eventuelt

Der var ønske fra salen om, at pengestrømsanalysen kom op på skærmen igen. HB henviste til, at pengestrømsanalysen er udsendt sammen med indkaldelsen.

 

Det blev pointeret, at der er brugt flere penge end der er tjent i 2017. LK fortalte, at der bliver holdt nøje øje med klubbens likviditet, der har i 2018 været et overskud, men der er bundet likviditet i driftåret.

Der blev fra salen spurgt til de nye huller på Par 3 banen, med en opfordring til at droppe projektet.

 

Der blev spurgt til de nye rygeregler, og deres virke i golfklubben. HB informerede om klubbens håndtering af situationen.

 

Der blev spurgt til dato for opførsel af overdækning til den nye driving range. HB forklarede, at vi ligger i forhandlinger om ændring af lokalplanen for at kunne gennemføre projektet.

 

Der blev spurgt, hvorfor er træerne på hjørnet af hul 18 blevet fældet?

TR fortalte omkring beslutningen, herunder at det helt fra begyndelsen har været planen, at træerne skulle fjernes.

 

Der blev fra salen spurgt om der planer om at fjerne noget af bevoksningen omkring greenen på hul 11 for at få lettere adgang til greenen ved indspil. HB forklarede, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at fjerne bevoksning og henviste til baneudviklingsplanen.

 

Der blev spurgt, om der for altid er lukket for muligheden for at genopstarte et dameelite hold i RSG. CLJ forklarede, at der hvis der bliver spillermateriale til det igen vil blive kigget på om der skal oprettes et hold.

 

Der blev spurgt til planerne for færdiggørelse af driving range og indspilsområde. HB forklarede omkring planerne som i høj grad er påvirket af hvordan vejret arter sig i foråret. Der bliver ikke overdækket driving range før tidligst i år 2020.

 

Der blev spurgt til planerne omkring forbedring af banens bunkers. HB berettede om greenkeepernes plan for renovering af bunkers.

 

Det blev spurgt til muligheden for en lokal regel med ”ground under repair” ved greenbunkeren på hul 5. Bestyrelsen ser nærmere på om det er en mulighed.

 

JRA sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

 

Herefter takkede HB medlemmerne for fremmødet – og overrakte JRA en vingave som tak for dirigentjobbet.

 

 

 Skørping den 18. marts 2019

 

 

___________________________

 

Jens Rye-Andersen / dirigent

 

 


 

 

 

ROLD SKOV GOLFKLUB

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 23. april 2019, kl. 20.00

I klubbens lokaler Golfvej 1, Skørping

Referat
                      

Formand Henrik Brandt (HB) bød velkommen og gik derefter over til


Pkt.: 1           Valg af dirigent
                      HB forslog på bestyrelsens vegne Rene Kjær (RK) som dirigent.

RK blev enstemmigt valgt som dirigent

RK konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i                henhold til klubbens vedtægter

                      Der var 10 stemmeberettigede tilstede på generalforsamlingen. 

RK foreslog Gunnar Mylius Pedersen og Richard Odgaard som stemmetællere hvis der skulle blive behov for skriftlig afstemning. Det blev taget til efter retning af generalforsamlingen

                      

Pkt.: 2           Forslag om ændring af vedtægerne
Forslag blev fremlagt idet de på den ordinære generalforsamling var vedtaget med mere end ¾ flertal af de der fremmødte.

Forslaget blev vedtaget med 100% af de fremmødte stemmer.

Forslaget vedtaget.

                      Dirigenten tiltrådte de netop vedtagne vedtægtsændringer i en dateret version af 23. april 2019 udgave af klubbens vedtægter.                      

Pkt.: 3           Eventuelt

RK afslutte afsluttede generalforsamlingen

 

 

______________________________  

Rene Kjær
Dirigent