Forside
LOG IN PÅ GOLFBOX:
Luk    

Vedtægter

 

Rold Skov Golfklubs Venner


Vedtægter


§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Rold Skov Golfklubs Venner og har hjemsted i Rebild Kommune.


§2 Formål

Rold Skov Golfklubs Venner har til formål som interesseorganisation  for Rold Skov Golfklub at virke for vedligeholdelse og udvikling af golfklubbens aktiviteter.

 

Før igangsætning af gave/projekt som for klubben kræver godkendelse af myndighederne, skal gaven/projektet godkendes af klubbens bestyrelse.


§ 3 Medlemskreds

Såvel aktive som passive medlemmer af Rold Skov Golfklub kan optages som medlemmer.


Uden stemmeret kan optages virksomheder.

 

Medlemsskab af Rold Skov Golfklubs Venner koster 100 kr. om året og medlemsskab oprettes således:

 

 1. Indbetal 100 kr. på konto 9349 4585774036 og skriv dit DGU nr. i ref. feltet.
  eller
 2. Mobilpay kan dette gøres til 88339 - også her skrive dit DGU nummer i tekstfeltet

 

Husk at angive DGU nummer i ref. Feltet

 

§4 kontingent m.m.

Der betales et årligt kontingent, der fastsættes for 1 år af gangen af den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales forud for resten af kalenderåret og forfalder årligt senest den 1. februar.
Kontingentrestancer udover indeværende kalenderår medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.
Genoptagelse kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.


§5 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af klubben kan med 14 dages varsel ske til udgangen af kalenderåret.


Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelsen for den kontingentperiode, i hvilken udelukkelsen finder sted.


En eventuel genoptagelse af medlemskabet kræver - udover godkendelse af den ekskluderende myndighed, at såvel kontingentrestancer som kontingent for hele den mellemliggende periode er betalt.

 

§6 Generalforsamlingen

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.


Ordinær generalforsamling afholdes i Rebild Kommune hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige og som ikke er i kontingentrestance, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.


Vedtagelse af vedtægtsændringer, herunder klubbens ophør, kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

 

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.


Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med èn stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.


Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.


Der føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§7 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4.  Forelæggelse af aktiviteter og budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingentet og indskud 
 5.  Valg af bestyrelse
 6.  Valg af revisor
 7.  Indkomne forslag
 8.  Eventuelt

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.


Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.


§8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for to år. Årligt afgår mindst to medlemmer af bestyrelsen efter anciennitet, første gang ved lodtrækning, genvalg kan finde sted.


Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.


I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.


Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Over bestyrelsens forhandlinger og konklusioner føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.


Klubben tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.


Klubben kan ikke optage lån og bestyrelsen hæfter på klubbens vegne, indgåede forpligtelser alene for klubbens formue.


§9 Udvalg

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.


§10 regnskabsår

 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

§11 Eventuel opløsning af klubben

Beslutning om opløsning af klubben kan alene finde sted efter en vedtagelse heraf på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af de herpå repræsenterede stemmer. Samtidig skal – med simpelt stemmeflertal – besluttes, hvorledes opløsningen skal finde sted, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

 

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Rold Skov Golfklub.

 

1.