Generalforsamling

2024

Formand Peter Andersen indledte med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling.

Der var fremmødt 135 stemmeberettigede medlemmer torsdag den 4. april 2024 i Stubhuset.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Thomas Schultz. Thomas blev valgt med applaus, og konstaterede generalforsamlingen lovlig.

2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år

Peter fortalte at 2023 havde været et udfordrende år med rigtig meget regn og manglende banepleje i efteråret, hvilket havde resulteret i en utilfredsstillende bane.

Der har været arbejdet med at skifte til klipning med robotter, men pga økonomi og forventning til ny teknologi, har vi valgt at udsætte projektet.

Der er mange klubber i klubben, hvilket vi sætter pris på, men deltagelse i klub-matcher har været lav. Det vil vi gerne styrke i 2024.04.05.

Stor tak til alle klubbens frivillige og tak til byggeholdet, sponsorer og fonde, som har gjort det muligt at få bygget overdækning til drivingrangen.

Bestyrelsen havde fundet det nødvendigt at opsige samarbejdet med vores golfmanger, hvorefter der var et stort arbejde med at få styr på hele administrationen. Klubbens formand, Henrik Brandt have valgt at fratræde posten i november og ny formand blev Peter Andersen.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. Aflæggelse af regnskab

Klubbens kasserer, Kasper Kristensen, gennemgik det reviderede regnskab for 2023. Årets resultat udviste et minus på kr. 582.000, hvilket blev betegnet, som meget utilfredsstillende.

Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2024

Kasper gennemgik budgettet for 2024. Budgettet indikerede et lille overskud som var baseret på øgede aktiviteter, flere greenfee gæster, flere deltagere til matcher, større omsætning i Hul 19 og shoppen, samt en kontingentstigning på kr. 200 for seniorer, 100 for ungseniorer og flex+ longdistance medlemmer.

Budgettet, greenfee og kontingentforhøjelsen blev vedtaget.

5. Valg af formand

Peter Andersen blev genvalgt, som formand med applaus.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Kasper Kristensen

Odin Sletten

Nye medlemmer, foreslået af bestyrelsen:

Ruth Thomsen

Ernst Marcussen

Knud Dahl

Alle blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af revisor

EY Aalborg blev genvalgt.

8. Indkomne forslag

Der var ingen rettidigt indkomne forslag. Se under eventuelt.

9. Valg til Amatør- og ordensudvalg

Gunnar Mylius blev genvalgt.

10. Eventuelt

Forslag om medlemskaber med nedsat kontingent og begrænsede rettigheder, i lighed med Hobro, Sebber og Ørnhøj, var modtaget efter fristen for indsendte forslag. Det blev oplyst at der allerede var igangsat oprettelse af et seniorspillerudvalg, som skal udarbejde forslag for gruppen.

Under DGU er der i dag registreret 951 forskellige flex-medlemskaber.

ROLD SKOV GOLFKLUB

Ekstraordinær generalforsamling:
Torsdag den 18. april 2023 i klubbens lokaler
Referat:
Punkt 1: Velkommen
Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen.

Punkt 2: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lars Kold (LK) som dirigent.
LK blev valgt med applaus.
LK konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens
vedtægter.
LK oplyste, at der var 16 stemmeberettigede til stede.

Punkt 3: Endelig vedtagelse af ændringsforslag til klubbens vedtægt, jf.
vedtagelsen på den ordinære generalforsamling
Der blev der afgivet stemmer, og stemmerne blev fordelt således:
For: 16
Imod: 0
Dermed blev forslaget vedtaget, og de nye vedtægter blev vedtaget.

Punkt 4: Eventuelt
LK sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.
HB Takkede LK for en god aften.

Rold Skov Golfklub den 18. April 2023
___________________________
Lars Kold / dirigent

 

Ordinær generalforsamling
torsdag den 16. marts 2023 i Stubhuset

Referat:

Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.


Punkt 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Thomas Schultz (TS) som dirigent.

TS blev valgt med applaus.

TS konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

TS oplyste, at der var 124 stemmeberettigede til stede.

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

HB afholdt sin 6. beretning som formand i Rold Skov Golfklub. Det har været et år med hårdt arbejde dels grundet økonomi. Henrik gjorde opmærksom på at der var en budgetfejl i forhold til kontingent og tog ansvaret for denne fejl.

Henrik fortalte ligeledes at man desværre var nødt til at indkalde til 2 ekstraordinære generalforsamlinger hvor der blev vedtaget et energitillæg for klubbens medlemmer. Desværre må vi konstatere at der stadig er 50 medlemmer der mangler at betale.

Likviditeten skal bringes tilbage til de kr. 500000,- som de tidligere år.

Henrik fortalte ligeledes om udfordringen ved Jan Langes opsigelse og generelle udfordringer i greenkeeperbranchen. Men heldigvis har vi været heldig at vi har ansat Jess som ny teamleder i Greenkeeperteamet.

Resten af personaleteamet blev ligeledes præsenteret.

Henrik præsenterede herefter resultatet af spørgeundersøgelsen som blev sendt ud til medlemmerne i RSG.

Resultaterne viser at Hul19 forsat skal drives af RSG og at proshoppen skal neddrosles.

 

Henrik fortalte at man desværre har været nødt til at afskedige Tonny i forbindelse med nedskæringer. Det er herefter personalet i administrationen som skal varetage denne opgave.

Tak til Richard for det store stykke arbejde i Baneudvalget. Herefter fortalte Henrik om de planer og visioner som det nye baneudvalg har i samarbejde med Jess.

Henrik fortalte herefter om RGS´s strategiske mål og de aktiviteter der skal være i 2023.

Herefter takkede Henrik alle frivillige og ansatte i RSG.

Der blev herefter stillet spørgsmål fra salen som HB besvarede.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Klaus Märcher (KM) fremlagde regnskabet for 2022, sammenholdt med budget 2022. De enkelte poster blev gennemgået og forklaret af KM. Regnskabet viser et underskud på knap 89000.

I forhold til hvordan det så ud før jul hvor der var udsigt til et stort underskud, så er det vist okay.

Vi har styr på likviditeten og kan betale vores løbende forpligtelser. Likviditeten vil blive styrket i 2023!

Der blev herefter stillet spørgsmål fra salen som KM besvarede.

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

 

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee

KM forelagde budget 2023. Efterfølgende blev forslag til kontingentforhøjelsen fremlagt. Indskud og greenfee foreslås uændret.

Der blev stillet spørgsmål fra salen, som KM besvarede.

Budgettet blev godkendt og kontingentforhøjelsen blev vedtaget med behørigt flertal.


Punkt 5: Valg af formand

Henrik Brandt blev genvalgt som bestyrelsesformand med applaus.


Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Allan var på valg. Blev genvalgt uden modkandidater.

Jan Maarup Madsen var på valg. Blev genvalgt uden modkandidater.


Punkt 7: Valg af revisor

EY, Aalborg blev genvalgt


Punkt 8: Indkomne forslag

Ændringsforslag 1:

Bestyrelsen foreslår at der sker en vedtægtsændring. Ændret vedtægt var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Dirigent TS gennemgik forslagene inden afstemning og der blev stillet 2 ændringsforslag – 1 forslag om at longdistance medlemmer ikke skal have stemmeret på generalforsamlingen og 1 forslag om at også manglende betaling af ekstrabidrag vedtaget af en generalforsamling skulle kunne begrunde eksklusion. Begge ændringsforslag blev vedtaget med behørigt flertal, Vedtægtsændringerne inkl. de 2 ændringsforslag blev vedtaget med ¾ flertal blandt de fremmødte.
Da de fremmødte ikke udgør ¾ af de stemmeberettigede medlemmer skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne skal endelig vedtages ved 3/4s flertal blandt de fremmødte.

Ændringsforslag 2:

Ændringsforslag 2 vedrørende bestyrelsens ret til forhøje/nedsætte kontingent med op til 5 % blev nedstemt.

Punkt 9: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

John Frølund er på valg – han blev genlagt uden modkandidat.

Punkt 10: Eventuelt

HB takkede de fremmødte for deltagelse i generalforsamlingen 2023 og ønskede alle en god sæson.

Skørping den 16. marts 2023

Thomas Schultz / dirigent

Ekstraordinær generalforsamling 8. december 2022
Se referat her: Referat Ekstraordinærgeneralforsamling 8 December 2022

Ekstraordinær generalforsamling 24. november 2022
Se referat her: Referat Ekstraordinær generalforsamling

———-

Ordinær generalforsamling

mandag den 21. marts 2022 på Comwell Rebild Bakker

Referat:

Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

Punkt 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Thomas Schultz (TS) som dirigent.

TS blev valgt med applaus.

TS konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

TS oplyste, at der var 80 stemmeberettigede til stede.

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

HB afholdte sin 5 beretning som medlem. Alle medlemmer i RSG har været med til at sikre at klubben er kommet godt igennem pandemien. 2021 har været et turbulent år, men takket være ihærdig medarbejdere og bestyrelsen lykkedes det at komme godt igennem 2021.

Formandens beretning var allerede blevet udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor HB ikke gennemgik den i detaljer, men fremhævede dele og elementer fra den og viste nogle af de ting, som er sket i Rold Skov Golfklub, siden beretningen blev udsendt.

Michael Strazek – stiller spørgsmål i forhold til Golfspilleren i centrum, da det er blevet oplyst at det er et bestyrelsesværktøj. HB meddelte at alle udvalg er tildelt forskellige bestyrelsesmedlemmer hvor der kan hentes information omkring informationer fra golfspilleren i centrum.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Lisa Kjær (LK) fremlagde regnskabet for 2021, sammenholdt med budget 2021. De enkelte poster blev gennemgået og forklaret af LK. Regnskabet viser overskud.

Erik Thomsen stiller spørgsmål til åbningstiderne udenfor sæson, da han mener at vinteråbningstiderne er forkerte.

Vi har en sund likviditet og kan løbende betale vores regninger.

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee

  1. LK) forelagde budget 2022.

Der blev inden vedtagelsen stillet spørgsmål,

Du har tidligere lovet at der skulle laves sammenligning imellem budget og regnskab

Svar: Dette er givet videre til næste kasserer.

Lars Kold: Der er blevet lovet at par 3 banen skal laves til 9 huller. Hvor er der sparet op.

Svar: Der er ikke sparet op, og der skal søges fonde til projektet. EN anden udfordring, er om der er plads til anlæggelse af hullerne.

William Blume: sagde tak til Lisa som god kassere. Der er stillet spørgsmål om hvorfor der ikke er flere der er meldt sig ind i Golfklubbens venner. Det er godt givet ud, og pengene går tilbage i klubben.

Erik Thomsen: Er enig i opstillingen, at der skal sammenlignes med regnskab og budget. Erik er tryg ved regnskabet.

Gunnar M: De 200,- der er gives til golfklubbens venner er fradragsberettiget. Kunne man bruge penge på huller par 3 banen i stedet for bunkerne.

Budgettet for 2022 blev vedtaget med applaus.

Punkt 5: Valg af formand

Henrik Brandt blev genvalgt som bestyrelsesformand med applaus.

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Odin var på valg. Blev genvalgt uden modkandidater.

Claus M. Præsenterede sig selv og stiller op til bestyrelsen. Blev valgt ind uden modkandidater.

Punkt 7: Valg af revisor

EY, Aalborg blev genvalgt

Punkt 8: Indkomne forslag

Ingen

Punkt 9: Valg til Amatør- og Ordensudvalget

Gunnar M. Pedersen er på valg – han blev genlagt uden modkandidat.

Punkt 10: Eventuelt

Michael Strazek: På medlemsmødet blev der omtalt at Stubhuset var valgt pga. økonomi.

Svar: Vi har ikke råd som klub at afholde møder der koster for meget. Dog arbejdes der igen på et samarbejde med comwell.

 

Gunnar M: Stiller forslag til at man fremadrettet nævner navnene på de afdøde medlemmer i golfklubben.

Svar: Der bliver taget op til vurdering i bestyrelsen.

Erik Thomsen: I forhold til bunkere – hvorfor skærer man bunkerne så skarpe?

Svar: Jan Lange Forklare at det er et spørgsmål om vedligehold.

TS sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

HB Takkede TS for en god aften, og derefter takkede LK Lisa for et godt samarbejde.

Skørping den 21. marts 2022

Thomas Schultz / dirigent

ROLD SKOV GOLFKLUB

Ordinær generalforsamling

Mandag den 26. maj 2021 på Comwell Rebild Bakker

 

Referat:
Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

Punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

JRA blev valgt med applaus.

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

JRA oplyste, at der var 178 stemmeberettigede til stede.

JRA udpegede Hans Dahl og Gunnar Mylius Pedersen som stemmetællere ved eventuelle afstemninger.

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formandens beretning var allerede blevet udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor HB ikke gennemgik den i detaljer, men fremhævede dele og elementer fra den og viste nogle af de ting, som er sket i Rold Skov Golfklub, siden beretningen blev udsendt.

En deltager spurgte, hvordan vil I sikre at RSG bliver en attraktiv arbejdsplads. HB svarede at bestyrelsen vil arbejde for at alle medarbejdere er glade for at komme på arbejde. Der vil eventuelt blive søgt ekstern hjælp til dette emne.

En del spørgsmål/holdninger vedr. den udsendte baneudviklingsplan – nok mest holdninger, men et medlem tilbød at deltage i et baneudviklingsmøde for at vise besparelser.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Lisa Kjær (LK) fremlagde regnskabet for 2020, sammenholdt med budget 2020. De enkelte poster blev gennemgået og forklaret af LK.

LK viste dækningsbidrag på salg både i Proshop og Cafe hul 19.

Der blev spurgt om der var indgået leasingaftaler, som bestyrelsen sidste år fik mulighed for. LK oplyste at der var ikke indgået nye leasingaftaler i 2020.

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee
L) forelagde budget 2021 – som blev vedtaget.

Der blev inden vedtagelsen stillet spørgsmål,

Hvorfor budgetterer I med fald i greenfee?
Svar: 2020 var der ekstra mange gæster grundet Covid-19

Tallene i budgettet er ikke de samme som blev sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Svar: Tallene er ændret så de fremstår på samme måde som i regnskabet

Hvorfor er der den store forøgelse af lønomkostninger
Svar: 2020 fik RSG lønkompensation, så stigningen er ikke stor i forhold til budget 2019, men i forhold til realiseret 2020.

Er kontingentstigningen grundet baneudviklingen
Svar: Kontingentstigninger er blandt andet med til at vedligeholde den flotte bane vi har

Er der differencer på budgettet fra januar frem til d.d. vedr. greenfee
Svar: Tal fra 30/4 viser vi følger budgettet, men sæsonen er først rigtig i gang nu.

Hvordan gik det med den momskompensation som RSG ville søge om
Svar: RSG får først svar til november om størrelsen af momskompensation.

Så var der en del meninger/holdninger ift kontingentstigning – hvor RSG lå i forhold til de omkringliggende klubber.
Svar: RSG kigger ikke på hvilken ende af skalaen vi ligger, men på vores egen klub.

Et medlem gjorde opmærksom på, at kontingent ikke er kr. 6.000 efter stigning men kr. 6.200 grundet man ikke kan blive fritaget for at betale for frie rangebolde.

Bestyrelsen foreslog kontingentstigning på kr. 200, resultat af afstemning:
For 99
Imod 66
5 ugyldige stemmer

Forslag om kontingentstigning vedtaget

Det blev fra bestyrelsen fremlagt, at man gerne ville lave en fast greenfee pris 450 kr, Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5: Valg af formand
Michael Straszek motiverede sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand

Henrik Brandt motiverede sit kandidatur til genvalg til posten som bestyrelsesformand.

2 bestyrelsesmedlemmer motiverede på vegne af bestyrelsen genvalg af Henrik Brandt

Herefter var der spørgsmål og kommentarer fra salen

Ved afstemning fremkom følgende resultat:
Henrik fik 95 stemmer
Michael fik 64 stemmer
Blanke/ugyldige 18 stemmer

Henrik Brandt blev genvalgt som bestyrelsesformand.

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Allan Laursen og Jan Madsen Maarup var på valg. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 7: Valg af revisor
EY, Aalborg blev genvalgt

Punkt 8: Indkomne forslag
Efter kommentarer fra salen om forslagets formulering, besluttede bestyrelsen af trække forslaget, der derfor ikke blev vedtaget.

Punkt 9: Valg til Amatør- og Ordensudvalget
John Frølund er på valg – John blev genlagt uden modkandidat.

Punkt 10: Eventuelt
Et enkelt spørgsmål vedr. sammenlægning af 1- og 2 bolde i weekenden.
Svar: Klubben forbeholder sig retten til at gøre det.

Der var et par reaktionen fra nogle medlemmer som syntes det var usmageligt at latterliggøre en kandidats redegørelse for at vælge ham til formand.

JRA sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

Skørping den 26. maj 2021

___________________________

Jens Rye-Andersen / dirigent

ROLD SKOV GOLFKLUB

Ordinær generalforsamling

Mandag den 26. maj 2021 på Comwell Rebild Bakker

 

Referat:
Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed.

Punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent.

JRA blev valgt med applaus.

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter.

JRA oplyste, at der var 178 stemmeberettigede til stede.

JRA udpegede Hans Dahl og Gunnar Mylius Pedersen som stemmetællere ved eventuelle afstemninger.

 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formandens beretning var allerede blevet udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor HB ikke gennemgik den i detaljer, men fremhævede dele og elementer fra den og viste nogle af de ting, som er sket i Rold Skov Golfklub, siden beretningen blev udsendt.

En deltager spurgte, hvordan vil I sikre at RSG bliver en attraktiv arbejdsplads. HB svarede at bestyrelsen vil arbejde for at alle medarbejdere er glade for at komme på arbejde. Der vil eventuelt blive søgt ekstern hjælp til dette emne.

En del spørgsmål/holdninger vedr. den udsendte baneudviklingsplan – nok mest holdninger, men et medlem tilbød at deltage i et baneudviklingsmøde for at vise besparelser.

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Lisa Kjær (LK) fremlagde regnskabet for 2020, sammenholdt med budget 2020. De enkelte poster blev gennemgået og forklaret af LK.

LK viste dækningsbidrag på salg både i Proshop og Cafe hul 19.

Der blev spurgt om der var indgået leasingaftaler, som bestyrelsen sidste år fik mulighed for. LK oplyste at der var ikke indgået nye leasingaftaler i 2020.

Årsregnskabet blev godkendt med applaus.

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee
L) forelagde budget 2021 – som blev vedtaget.

Der blev inden vedtagelsen stillet spørgsmål,

Hvorfor budgetterer I med fald i greenfee?
Svar: 2020 var der ekstra mange gæster grundet Covid-19

Tallene i budgettet er ikke de samme som blev sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Svar: Tallene er ændret så de fremstår på samme måde som i regnskabet

Hvorfor er der den store forøgelse af lønomkostninger
Svar: 2020 fik RSG lønkompensation, så stigningen er ikke stor i forhold til budget 2019, men i forhold til realiseret 2020.

Er kontingentstigningen grundet baneudviklingen
Svar: Kontingentstigninger er blandt andet med til at vedligeholde den flotte bane vi har

Er der differencer på budgettet fra januar frem til d.d. vedr. greenfee
Svar: Tal fra 30/4 viser vi følger budgettet, men sæsonen er først rigtig i gang nu.

Hvordan gik det med den momskompensation som RSG ville søge om
Svar: RSG får først svar til november om størrelsen af momskompensation.

Så var der en del meninger/holdninger ift kontingentstigning – hvor RSG lå i forhold til de omkringliggende klubber.
Svar: RSG kigger ikke på hvilken ende af skalaen vi ligger, men på vores egen klub.

Et medlem gjorde opmærksom på, at kontingent ikke er kr. 6.000 efter stigning men kr. 6.200 grundet man ikke kan blive fritaget for at betale for frie rangebolde.

Bestyrelsen foreslog kontingentstigning på kr. 200, resultat af afstemning:
For 99
Imod 66
5 ugyldige stemmer

Forslag om kontingentstigning vedtaget

Det blev fra bestyrelsen fremlagt, at man gerne ville lave en fast greenfee pris 450 kr, Forslaget blev vedtaget.

Punkt 5: Valg af formand
Michael Straszek motiverede sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand

Henrik Brandt motiverede sit kandidatur til genvalg til posten som bestyrelsesformand.

2 bestyrelsesmedlemmer motiverede på vegne af bestyrelsen genvalg af Henrik Brandt

Herefter var der spørgsmål og kommentarer fra salen

Ved afstemning fremkom følgende resultat:
Henrik fik 95 stemmer
Michael fik 64 stemmer
Blanke/ugyldige 18 stemmer

Henrik Brandt blev genvalgt som bestyrelsesformand.

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Allan Laursen og Jan Madsen Maarup var på valg. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 7: Valg af revisor
EY, Aalborg blev genvalgt

Punkt 8: Indkomne forslag
Efter kommentarer fra salen om forslagets formulering, besluttede bestyrelsen af trække forslaget, der derfor ikke blev vedtaget.

Punkt 9: Valg til Amatør- og Ordensudvalget
John Frølund er på valg – John blev genlagt uden modkandidat.

Punkt 10: Eventuelt
Et enkelt spørgsmål vedr. sammenlægning af 1- og 2 bolde i weekenden.
Svar: Klubben forbeholder sig retten til at gøre det.

Der var et par reaktionen fra nogle medlemmer som syntes det var usmageligt at latterliggøre en kandidats redegørelse for at vælge ham til formand.

JRA sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

Skørping den 26. maj 2021

___________________________

Jens Rye-Andersen / dirigent

ROLD SKOV GOLFKLUB 

Ordinær generalforsamling 

mandag den 05. marts 2020 på Comwell Sport Rebild Bakker 

Referat: 

Bestyrelsesformand Henrik Brandt (HB) bød forsamlingen velkommen og indledte med at mindes klubbens – siden sidste ordinære generalforsamling – afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed. 

Punkt 1: Valg af dirigent 

HB foreslog advokat Jens Rye-Andersen (JRA) som dirigent. 

JRA blev valgt med applaus. 

JRA konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter. 

JRA oplyste, at der var 108 stemmeberettigede til stede. 

JRA udpegede Erik Thomsen og John Thøgersen som stemmetællere ved eventuelle afstemninger. 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formandens beretning var allerede blevet udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor HB ikke gennemgik den i detaljer, men fremhævede dele og elementer fra den og viste nogle af de ting, som er sket i Rold Skov Golfklub, siden beretningen blev udsendt. Herunder nye teesteds skilte, garage til golfbiler og nye teesteds markeringer. 

En deltager spurgte, hvad det indebar, at banen skulle være en 30 points bane. Dette blev besvaret med at banen skal lempes på steder, hvor den er unødvendigt svært, bl.a. ved at klippe noget af den uklippede rough længere ned, så bolden bliver nemmere at finde og spille. 

En deltager, spurgte til dele af beretningen, herunder omsætning i hul 19, omsætning i Proshop, og det forventerede overskud i 2020. LK svarede på dette i efterfølgende punkt, om det reviderede regnskab. 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

LK fremlagde regnskabet for 2019, sammenholdt med budget for 2019. De enkelte poster blev gennemgået og forklaret af LK. 

LK viste dækningsbidrag på salg både i Proshop og Cafe hul 19. 

Årsregnskabet blev godkendt med applaus. 

En deltager spurgte hvor golfring er bogført. LK svarede, at det ligger under greenfee 

En deltager spurgte, til mængden af gødning der er brugt. HB og LK svarede, at posten omkring gødning både indeholder gødning og græsfrø, hvorfor posten er større end tidligere år. 

En deltager spurgte til køb/leasing. LK svarede, at bestyrelsen, som det er i dag ikke må indgå leasing aftaler, men at de derfor har lavet forslaget til vedtægtsændringen, som der skal stemmes om senere. 

Punkt 4: Forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og greenfee 

LK forelagde budget 2020 – Dette blev vedtaget. 

Det blev lagt frem, at bestyrelsen ønsker uændret kontingent 2020 – Dette blev vedtaget. 

Det blev fra bestyrelsen fremlagt, at man gerne ville lave en fast greenfee pris 400kr, men køre dagsaktuelle greenfee priser svarende til sæson samt udbud og efterspørgsel via det nye bookingsystem i golfbox, Yield management. 

LK gennemgik investeringsplanerne for 2020. 

En deltager spurgte til ændringen i omkostninger til hul 19. LK fortalte at budgettet var en sikkerhedsbuffer, mod uforudsete udgifter i hul 19. 

En deltager spurgte til de øgede lønningsomkostninger. LK fortalte om klubbens strategi ifht ikke at spare sig ud af krisen, men i stedet have god bemanding og dermed en god oplevelse for klubbens medlemmer og gæster 

Punkt 5: Valg af formand 

Henrik Brandt blev genvalgt uden modkandidater under store klap salver. 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Lisa Kjær og Thomas Riise Pedersen var på valg. Lisa blev genvalgt uden modkandidater, Thomas genopstiller ikke, og i hans sted blev Odin Sletten valgt uden modkandidat. 

Punkt 7: Valg af revisor 

EY, Aalborg blev genvalgt 

Punkt 8: Indkomne forslag 

Forslag til ændring af vedtægternes § 8 (se bilag) 

82 stemte ja 26 stemte imod 

Vedtægtsændringen blev vedtaget af forsamlingen med . flertal. 

Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling grundet for få deltagere til den ordinære til at kunne vedtage ændringerne… 

Punkt 9: Valg til Amatør- og Ordensudvalget 

Bestyrelsen indstiller Gunnar Mylius & Henrik Brandt. Begge blev genvalgt. 

Punkt 10: Eventuelt 

Der blev spurgt til Coronavirus om der skal laves retningslinjer for dette. Bestyrelsen svarede at der endnu ikke er besluttet tiltag om dette. 

Der blev spurgt til bagskabs situationen, med bekymring om størrelsen på skabene. HB fortalte om planerne for udvidelse af skabs kapaciteten. 

Der blev opfordret til en kampagne og skiltning omkring at huske at rette nedslagsmærker. 

Der blev spurgt til buggy situationen ifht renovering af disse. Der blev svaret, at der er bestilt nye sæder og ruder til alle buggies. 

LK fortalte om mulighederne for momsrefusion. Det kræver at RSG skal ansøge om at blive en velgørende forening. Dernæst skal 100 medlemmer give en gave på minimum 200 kr. Efterfølgende kan man søge om kompensation fra staten, og potentielt kan vi få 100.000-200.000kr retur i moms. Man kan her i foråret komme ind i sekretariatet og indbetale de 200kr for at skaffe golfklubben midler til videre udvikling. 

Der blev spurgt til vognforbud, og Jan Lange fortalte at banen er udsædvanligt hårdt ramt grundet den megen regn, hvorfor det har været nødvendigt at indføre vognforbud. 

Der blev spurgt til oprensning af grøfter, hvortil Jan Lange fortalte, at grøfterne bliver renset op, så snart det er muligt at køre de tunge maskiner ned til vandløbende uden at lave dybe spor i banen. 

Herefter takkede HB medlemmerne for fremmødet – og overrakte JRA en vingave som tak for dirigentjobbet. 

JRA sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden. 

Skørping den 5. marts 2020 

___________________________ 

Jens Rye-Andersen / dirigent