Rammevilkår

Rold Skov Golfklubs Venner
7. oktober 2019

Rammevilkår for Rold Skov Golfklubs Venner’s funktion og virke

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Rold Skov Golfklubs Venner og har hjemsted i Rebild Kommune.

§2 Formål
Rold Skov Golfklubs Venner har til formål som interesseorganisation for Rold Skov Golfklub, at virke for vedligeholdelse og udvikling af golfklubbens aktiviteter.

Før igangsætning af gave/projekt som for foreningen kræver godkendelse af myndighederne, skal gaven/projektet godkendes af foreningens bestyrelse.

§ 3 Medlemskreds
Såvel aktive som passive medlemmer af Rold Skov Golfklub kan optages som medlemmer.

Uden stemmeret kan optages virksomheder.

Medlemskab af Rold Skov Golfklubs Venner koster 200 kr. om året og medlemskab oprettes således:

Indbetal 200 kr. på konto 9812-2075598028 og skriv dit DGU nr. i ref. Feltet, eller på MobilePay: 717528 og skriv dit DGU nr.

Ved oplysning af CPR-nr vil beløbet automatisk blive indberettet til skat, da beløbet kan fratrækkes i skat.

Husk at angive DGU nummer i ref. Feltet

LÆS MERE...

 

§4 kontingent m.m.
Der betales et årligt kontingent, der fastsættes for 1 år af gangen på det ordinære årsmøde.
Kontingentet betales forud for resten af kalenderåret og forfalder årligt senest den 1. februar.
Kontingentrestancer udover indeværende kalenderår medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.
Genoptagelse kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

§5 Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse af foreningen kan med 14 dages varsel ske til udgangen af kalenderåret.

Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelsen for den kontingentperiode, i hvilken udelukkelsen finder sted.

En eventuel genoptagelse af medlemskabet kræver – udover godkendelse af den ekskluderende myndighed, at såvel kontingentrestancer som kontingent for hele den mellemliggende periode er betalt.

 

§6 Årsmøde
Foreningens øverste myndighed er årsmødet.

Ordinært årsmøde afholdes i Rebild Kommune hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Årsmødet ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige og som ikke er i kontingentrestance, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af vedtægtsændringer, herunder foreningens ophør, kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinært årsmøde.

Der føres en protokol over forhandlingerne på årsmødet, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§7 Dagsorden
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal omfatte:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.  Forelæggelse af aktiviteter og budget for næste regnskabsperiode og fastlæggelse
    af medlemskontingentet og indskud
  5.  Valg af bestyrelse
  6.  Valg af revisor
  7.  Indkomne forslag
  8.  Eventuelt

Efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig selv.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på det ordinære årsmøde, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til årsmødet.

 

§8 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for to år. Derudover kan Rold Skov Golfklub beslutte at udpege en observatør, som har taleret, men ingen stemmeret. Årligt afgår mindst to medlemmer af bestyrelsen efter anciennitet, første gang ved lodtrækning, genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste årsmøde.

Umiddelbart efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Over bestyrelsens forhandlinger og konklusioner føres et mødereferat, som godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning beslutning i foreningens anliggender.

Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Foreningen kan ikke optage lån og bestyrelsen hæfter på foreningens vegne, indgåede forpligtelser alene for foreningens formue.

§9 Udvalg
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.

§10 regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

§11 Eventuel opløsning af klubben
Beslutning om opløsning af foreningen kan alene finde sted efter en vedtagelse heraf på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af de herpå repræsenterede stemmer. Samtidig skal – med simpelt stemmeflertal – besluttes, hvorledes opløsningen skal finde sted, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Rold Skov Golfklub.